• Zmena v rozvrhu dištančného vzdelávania

     • Na základe Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva výskumu a športu 28. apríla 2020, došlo k zmene v rozvrhu - indikatívnej /predpokladanej/ záťaže žiakov /aktuálne už načítaný v systéme/.

      Indikatívna /predpokladaná/ záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania; čas, strávený samoštúdiom).

      V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej /predpokladanej/ týždennej záťaže žiakov:

      Ročník   Rozsah hodín výučby

      1. – 3.      5 – 8 h/týždenne

      4. – 5.      8 – 10 h/týždenne

      6. – 7.      10 – 15 h/týždenne

      8. – 9.      12 – 15 h/týždenne

      POZOR! Podľa usmernenia do indikatívnej /predpokladanej/ záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí /výchovy/. Aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča organizovať tak, aby boli súčasťou denného programu žiakov nad rámec času indikatívnej týždennej vzdelávacej záťaže.