• Profil školy

  • Od 01.01.2003 sme školou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupujeme vo vlastnom mene a máme zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

    

   Poslanie školy

   Poskytnúť takú úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá by smerovala k formovaniu dobrého (čestného a charakterného), múdreho (vzdelaného a tvorivého), aktívneho (samostatného, pracovitého a iniciatívneho) a šťastného (vyrovnaného a zdravého) človeka.

   Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov - slobodných, zodpovedných, ochotných sa ďalej vzdelávať, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy, ktorí dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

    

   Ciele školy

   • Vytvoriť priestor na socializáciu - adaptáciu žiaka
   • Plniť edukačné ciele s využitím záväzných materiálov - učebného plánu, osnov a vzdelávacích štandardov
   • Zdokonaľovať kvalitu osobnosti žiaka s dôrazom na jeho hodnotovú orientáciu - morálne, etické, environmentálne, estetické, komunikačné, rodinné predpoklady
   • Zorientovať sa vo svojich schopnostiach - dať do súladu schopnosti s možnosťami a motiváciou žiaka
   • Zamerať pozornosť na tvorivosť, realizáciu a sebarealizáciu žiaka
   • Nepretržite skvalitňovať edukačný procesu s účasťou každého zamestnanca školy
   • Spolupracovať s okolím - akceptovať očakávania, názory verejnosti, riadiacich orgánov a konfrontovať ich s vlastným videním

    

   Ciele primárneho vzdelávania /1. stupeň/:

   1. Osvojiť si základy potrebných procesov učenia s dôrazom na motiváciu k celoživotnému učeniu.
   2. Učiť základy tvorivého myslenia, základy riešenia primeraných problémov s ohľadom na ochranu svojho fyzického i duševného zdravia, vytvorených hodnôt a životného prostredia.
   3. Venovať pozornosť základom spoločenskej komunikácie, dôležitej na poznávanie svojich schopností a svojich reálnych možností.

    

   Ciele sekundárneho vzdelávania /2. stupeň/:

   1. Osvojiť si potrebné postupy a stratégie učenia dôležité pre motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.
   2. Učiť tvorivo myslieť a riešiť problémy.
   3. Venovať pozornosť účinnej komunikácií.
   4. Rozvíjať osobnosť žiaka v duchu ohľaduplnosti, tolerancie k ľuďom, odlišným kultúrnym a duchovným hodnotám.
   5. Viesť žiakov k praktickému uplatňovaniu hodnôt, osvojených vedomostí a zručností pri rozhodovaní o svojom ďalšom živote a svojom profesijnom uplatnení.

    

   Ciele ŠKD:

   1. V ŠKD sa budeme usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej a telesnej kultúry. Budeme u detí pestovať morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekovo rozdielnymi deťmi. Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane životného prostredia.
   2. Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy.
   3. Vytvárať vhodnú atmosféru pre radostný, aktívny a zmysluplný pobyt v ŠKD.

    

   Realizačné metódy

   Uplatňovať v edukačnom procese tvorivo - humanistickú koncepciu s využitím systému KEMSAK, zameranú na osobnosť žiaka   Charakteristické princípy:

   • žiak je bytosť hodná dôvery
   • zodpovednosť za proces učenia sa žiakov nesie nielen učiteľ, ale aj samotní žiaci a ich rodičia
   • v škole a v triede sa utvára pomáhajúca, uľahčujúca klíma pre učenie žiakov
   • disciplína, ktorá je potrebná na dosiahnutie výchovno - vzdelávacích cieľov, je postavená na sebadisciplíne
   • hodnotenie rozsahu a významu žiakovho učenia robí nielen učiteľ, ale aj sám žiak a jeho spolužiaci

    

   Pripraviť žiaka pre život rozvíjaním kľúčových kompetencií človeka:

   • komunikačné schopnosti
   • personálne a interpersonálne schopnosti
   • schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy
   • pracovať s modernými informačnými technológiami
   • formovať občiansku spoločnosť

    

   Nacvičovať v školskom prostredí zručnosti života, t.j. schopnosti, ktoré človek potrebuje na to, aby bol jeho život kvalitný a úspešný:

   • integrita - poctivosť, úpromnosť a morálne pravidlá
   • flexibilita - schopnosť meniť plány v prípade potreby
   • iniciatíva - schopnosť vykonať niečo, keď vidím, že je to potrebné
   • vytrvalosť - pokračovať v začatom diele aj napriek ťažkostiam
   • organizácia - vedieť plánovať, usporadúvať a realizovať
   • zmysel pre humor - vedieť byť veselý a vtipný bez zraňovania iných
   • riešenie problémov - hľadať riešenie, prekonávať prekázky - DITOR
   • priateľstvo - vedieť si vybrať a udržať priateľa pomocou vzájomnej dôvery
   • zvedavosť - snaha dozvedieť sa alebo poznať veci v plnom rozsahu
   • snaha - pokúšať sa o niečo s vynaložením čo najväčšieho úsilia
   • spolupráca - spoločná práca na rovnakom cieli - zámere
   • starostlivosť - všímať si, čo potrebujú iní ľudia, pomáhať im a starať sa o nich
   • zodpovednosť - zodpovednosť za svoje činy
   • zdravý rozum - používať zdravý úsudok, robiť to, čo je správne a dobré​

    

   Hodnotový program školy

   • Veríme v hodnotu, dôstojnosť a identitu každého jednotlivca.
   • Veríme, že úlohou školy je viesť žiakov k sebauvedomovaniu a sebarealizovaniu.
   • Veríme, že všetci musia rešpektovať vzájomné práva.
   • Veríme v dôveru, spoluprácu a v najlepší osobný výkon.