• V Školskom roku 2022/2023 otvárame športové triedy v 5. ročníku so zameraním na:

     • hádzaná - dievčatá a chlapci
     • basketbal - dievčatá

      

     Máte záujem? Kto sa môže prihlásiť?

     Hlásiť sa môžu žiaci 4. ročníka základnej školy zo Žiliny a okolia.

     Ako?

     1. Vypísať elektronickú prihlášku  do 25.4.2022
     2. Zúčastniť sa a úspešne absolvovať talentové škúšky
     3. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
  • Do športovej triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na basketbal a hádzanú sa prijímajú žiaci do 5. ročníka na základe výsledkov dosiahnutých pri talentových skúškach, ktoré sa budú konať v dňoch od 2. do 6. mája  2022 .

   Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová výchova súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia - basketbal a hádzaná, zvyšovanie ich športovej výkonnosti a na získanie správnych pohybových činností pri dodržiavaní všetkých zásad športovej prípravy mládeže.

   V športových triedach budú športovú prípravu zabezpečovať kvalifikovaní tréneri basketbalového klubu BKM Žilina a hádzanárskeho klubu Slovan Malá Fatra Žilina.

    

   Kritériá na prijatie žiaka do športovej triedy:

   • Talentová skúška pozostáva so všeobecných a špeciálnych pohybových testov.

   Všeobecné pohybové testy: maximálny počet bodov 100
   - člnkový beh 10X5m
   - vytrvalostný člnkový beh
   - skok do diaľky znožmo z miesta
   - hod 2 kg medicimbalom vpred

   Špeciálne pohybové testy: maximálny počet bodov 30
   - budú navrhnuté trénermi príslušných klubov

   • Podmienkou prijatia je bezchybný zdravotný stav.

   Potvrdenie od lekára je potrebné odovzdať najneskôr pri prezentácii.

   Každý žiak bude mat pridelený kód so znením Zákona o ochrane osobných údajov. Pod prideleným kódom budú zverejnené dosiahnuté výsledky talentových skúšok podľa dosiahnutého poradia.

   Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov /choroba, pobyt v zahraničí a iné/ je potrebné písomne oznámiť riaditeľke školy najneskôr v deň talentových skúšok. Na základe dohody s riaditeľkou sa určí náhradný termín talentovej skúšky.

   Riaditeľka školy po vyhodnotení prijímacích skúšok zašle preukázateľným spôsobom do konca mája  zákonným zástupcom uchádzačov príslušné rozhodnutie.

    

   PaedDr. Janka Kamenská Halečková
   riaditeľka ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina