• Sociálny pedagóg

    • Kontakt


    • Mgr. Zuzana Macháčová


     Pracovná pozícia: sociálny pedagóg
     Email: zuzana.machacova@zshajik.sk


     Konzultačné hodiny:

     pondelok 7:00 - 15:00
     utorok 7:00 - 15:00
     streda 7:00 - 15:00
     štvrtok 7:00 - 15:00
     piatok 7:00 - 15:00

  • Sociálny pedagóg je odborným zamestnancom školy, ktorého tu nájdete každý pracovný deň. Spolupráca so sociálnym pedagógom je založená na dobrovoľnosti. Informácie, ktoré sa sociálny pedagóg dozvie počas práce so žiakom, rodičom/zákonným zástupcom sú dôverné, sociálny pedagóg je povinný zachovávať mlčanlivosť. Sociálny pedagóg musí v súvislosti so žiakom mlčanlivosť niekedy porušiť: pokiaľ  by išlo o ohrozenie zdravia a života žiaka/čky a ako každý občan SR má oznamovaciu povinnosť nahlásiť príslušným orgánom a úradom, pokiaľ ide o trestný čin, zanedbávanie starostlivosti, týranie, zneužívanie žiaka/čky.

   Podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov §24 sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu a osvetovú činnosť.

  • Sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

   Konzultuje a komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov. Spolupracuje s odborníkmi v rámci školy (vedenie školy, školský psychológ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, koordinátor prevencie, učitelia), ale aj s inštitúciami mimo školy (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Polícia, Detské krízové centrum Náruč v Žiline, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).

    • Sociálny pedagóg sa so žiakmi stretáva:

     1. Po dohode s rodičom/zákonným zástupcom Individuálne – poradenstvo a práca so žiakom, ktorý má problém a potrebuje pomoc napr. problémové správanie, problémy vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, dospelým, pomoc žiakom v kríze, zanedbaným žiakom v dôsledku zanedbania starostlivosti zo strany rodiča/zákonného zástupcu, pomoc obetiam šikanovania, práca na zlepšení správania žiakov.
     2. V skupine –  najmä prevencia rôznych sociálno-patologických javov, ktorá vyplýva z nariadenia Pedagogicko-organizačných pokynov vydávaných Ministerstvom školstva SR a je v súlade so zákonom a školským vzdelávacím programom

      

     Rodič/zákonný zástupca môže osloviť sociálneho pedagóga v otázkach správania svojho dieťaťa, výchovy dieťaťa. Stretnutie rodiča/zákonného zástupcu so sociálnym pedagógom sa riadi vnútornou smernicou školy. V prípade záujmu o konzultáciu so sociálnym pedagógom si rodič/zákonný zástupca dohodne termín stretnutia vopred – osobne alebo emailom.