• Školský psychológ

   • Kontakt


   • Mgr. Zuzana Sapietová


    Pracovná pozícia: školský psychológ
    Email: zuzana.sapietova@zshajik.sk
    Telefón: 041/507 86 16


    Konzultačné hodiny:

    pondelok 7:00 - 15:00
    utorok 7:00 - 15:00
    streda 7:00 - 15:00
    štvrtok 7:00 - 15:00
    piatok 7:00 - 15:00

     

 • Školský psychológ (ďalej len psychológ)  je odborným zamestnancom našej školy, ktorého tu nájdete každý pracovný deň. Jeho hlavnou úlohou je obhajovať záujmy žiaka v spolupráci s rodičmi a učiteľmi.Spolupráca so psychológom je založená na dobrovoľnosti. Pri poskytovaní poradenstva ostávajú dôverné informácie medzi psychológom a klientom, psychológ garantuje mlčanlivosť! Psychológ musí v súvislosti so žiakom mlčanlivosť niekedy porušiť: pokiaľ  by išlo o ohrozenie zdravia a života žiaka a ako každý občan má oznamovaciu povinnosť, pokiaľ ide o trestný čin

  Psychológ informuje učiteľa iba o tých skutočnostiach, ktoré sú nápomocné pri práci so žiakom pri náprave jeho problémov. Rodičom je poradenstvo ponúknuté  prostredníctvom triedneho učiteľa alebo rodič môže vyhľadať  psychológa z vlastnej iniciatívy. Rodič si dohodne stretnutie s psychológom podľa vnútornej smernice školy osobne, telefonicky alebo mailom.

  Žiaci sa môžu so psychológom stretnúť pred vyučovaním, po vyučovaní, po dohode s vyučujúcim cez výchovné predmety, prípadne v krízových situáciách kedykoľvek cez vyučovanie.

  Psychológ realizuje psychologické vyšetrenie testovými metódami len s písomným súhlasom rodiča. Psychológ na kontakt so žiakom, ktorý je závažným spôsobom ohrozený (napr. týranie)nepotrebuje súhlas od rodiča.

   

   • Školský psychológ sa so žiakmi stretáva:

    • individuálne = poradenstvo a konzultácie žiakom, ktorí potrebujú pomôcť s nejakým problémom napr.: nespokojnosť so známkami – ako zlepšiť prípravu na vyučovanie; ako si poradiť s trémou, strachom zo skúšania a z písomiek; spolupráca so žiakmi, ktorí majú problémy so správaním; problémy vo vzťahoch – s dospelými, s vrstovníkmi; pomoc žiakom v kríze; pomoc obetiam šikanovania a iné
    • v skupine = najmä prevencia rôznych patologických javov a ďalšie aktivity: preventívne aktivity proti fajčeniu; preventívne aktivity proti šikanovaniu; protidrogová prevencia; v rámci predmetu Profesijné zručnosti – diagnostika v rámci poradenstva v profesijnej orientácii; orientačné testovanie učebných štýlov pre potreby predmetu Práca s informáciami; náprava sociálnych vzťahov v triede

     

   • Školský psychológ ponúka rodičom poradenstvo ako zmeniť či zlepšiť výchovu dieťaťa:

    • snaží sa skúmať a následne rodičom objasniť náhle zhoršenie prospechu ich dieťaťa
    • rodičom pomáha v prípade adaptačných problémov dieťaťa – problémy s adaptáciou prvákov alebo pri prestupe z inej školy
    • ponúka všetkým rodičom žiakov ôsmeho ročníka poradenstvo v profesijnej orientácii po absolvovaní diagnostiky ich dieťaťa, ktorá je súčasťou predmetu Profesijné zručnosti
    • spolu s rodičom sa snaží nájsť cestu k dieťaťu v období dospievania
    • rodičovi v prípade komplexnosti problému odporúča podľa potreby aj inú odbornú pomoc

     

   • Školský psychológ sa na podnet učiteľa, rodiča alebo z vlastnej iniciatívy zúčastňuje vyučovania, kde pozoruje správanie žiakov alebo  interakciu medzi žiakom a učiteľom. 

    • Na základe pozorovania konzultuje s učiteľom jednotlivé situácie a ponúka možnosti na zlepšenie komunikácie medzi učiteľom a žiakom.
    • Psychológ učiteľovi objasňuje  a vysvetľuje príčiny problémového pôsobenia žiaka v škole a odporúča postupy ako so žiakom pracovať.
    • Psychológ ponúka možnosť poradenstva začínajúcim učiteľom – napr. ako si poradiť s disciplínou v triede.
    • Psychológ pre učiteľov pripravuje dva razy do roka prednášky, ktoré majú za cieľ zvyšovať ich psychologickú pripravenosť a spôsobilosť.
    • V spolupráci s učiteľmi psychológ realizuje prieskumy sociálnych vzťahov v triedach, triednej klímy a podobne.
    • Psychológ je členom výchovnej komisie, kde pôsobí ako zapisovateľ a vyjadruje svoje odborné stanovisko pri riešení závažných priestupkov žiaka. 
 • Školský psychológ spolupracuje s rôznymi odborníkmi a inštitúciami:

  • na pôde školy: s vedením školy, so školskou špeciálnou pedagogičkou, s výchovnou poradkyňou, s koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov, s ostatnými učiteľmi
  • mimo školy v prípade potreby: s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), s Detským krízovým centrom Náruč v Žiline, s detským psychiatrom, s políciou, s Oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately