• Školská jedáleň

  Základné informácie
   • Kontaktné údaje

   •  

    Školská jedáleň

    ZŠ Námestie mladosti 1,
    010 15  Žilina


    Pracovná doba: v kancelárii ŠJ je od 7,00 do 14,45 hod.
    Email: veducasjhajik@gmail.com
    Telefón: 041/5662303; 0908 940 910
    Číslo účtu: 0304546002/5600
    IBAN: SK8356000000000304546002

 • Školská jedáleň stravuje stravníkov podľa platných noriem v školskom stravovaní, aby obed obsahoval dostatočné množstvo výživových hodnôt. Stravníci si na druhom stupni môžu vybrať z dvoch jedál. V našej školskej jedálni sa stravuje moderným spôsobom, a to na čipové kľúče /6,25 €/, alebo čipové karty /1,35 €/. Pri strate čipovej karty, kľúča je potrebné stratu ihneď nahlásiť u vedúcej ŠJ, aby sa karta zablokovala a vystavila nová, ktorá nadobudne novú platnosť.

  Obedy sa vydávajú len na čipovú kartu od 11,30 do 14,00 hod. Ak si ju stravník zabudne, musí ísť po náhradný lístok k vedúcej ŠJ.

   

  Odhlasovanie zo stravy

  Odhlasuje sa deň vopred, t.j. predchádzajúci deň do 14,00 hod., v pondelok do 7,45 hod. ráno. Stravník, ktorý sa nestihol odhlásiť, si môže obed v ŠJ vybrať aj do obedára od 11,30 do 13,45 hod. (podľa podmienok stanovených nariadením školy).

  Emailom môžete svoje dieťa odhlásiť z obeda, prípadne vybaviť iné potrebné veci. To, že váš mail bol zaregistrovaný a spracovaný, bude potvrdené spätným mailom od pani vedúcej školskej jedálne. V opačnom prípade doporučujeme, aby ste svoje požiadavky overili aj telefonicky.

  Odhlasovanie obedov možno teda vykonať nasledovne:

  1. terminálom na chodbe školy pri vstupe do školskej jedálne
  2. mailom vedúcej ŠJ
  3. telefonicky
  4. osobne v kancelárií vedúcej ŠJ
  5. cez objednávanie, odhlasovanie na portáli www.strava.cz /len stravníci zaregistrovaní u vedúcej ŠJ/

   

  UPOZORNENIE!

  Pred  prvým dňom v mesiaci sa na termináli neodhlasujte, pretože sa nahráva program zaplatených stravníkov.
  Odporúčame využiť ostatné tri možnosti odhlasovania. Vrátenie preplatkov za odhlásenú stravu bližšie upresňuje
  Vnútorná smernica č. 5/2014.

   

  Platby za stravu

  Cena stravy:
  MŠ elokovaná desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €, réžia 0,15 € =  1,60 €
  1. - 4. ročník    1,15 € + réžia stravného 0,15 € = 1,30 €
  5. - 9. ročník    1,23 € + réžia stravného 0,15 € = 1,38 €

  Zamestnanci ZŠ: hodnota obeda 3,19 €, príspevok zamestnanca  1,75 € /55% stravy/, sociálny fond 0,25 € - platba zamestnanca 1,19 €

  Zamestnanci MŠ - elokovaná: hodnota obeda 3,19 €, príspevok zamestnanca  1,75 € , sociálny fond 0,07 € - platba zamestnanca 1,37 €

  Možnosť stravy aj pre cudzích stravníkov, cena jedného obedu   3,19 €

   

  UPOZORNENIE!!!

  Pri stravovaní v ŠJ je povinnosťou každého stravníka vyplatiť stravné do 30. resp. 31. /t.j. posledný deň v mesiaci pre nasledujúci mesiac/ do 12,00 hod., tak aby sa mohol preukázať dokladom o zaplatení stravy vedúcej ŠJ. Zloženky na platenie sú vydávané vždy od 20-teho v mesiaci pre nasledujúci mesiac. Vyplatený šek je potrebné vhodiť do schránky v škole, prípadne u vedúcej ŠJ. Aby sa predišlo nezhodám medzi školou - rodičom - žiakom odporúčame toto upozornenie dôsledne pre vyplácaní stravy uplatňovať.

  Platiť je možné:

  1. formou poštového peňažného poukazu
  2. trvalým príkazom v banke
  3. prevodom na účet v ŠJ