• Akými pravidlami sa riadime?

    • Som členom kolektívu detí ŠKD, v ktorom sa cítim šťastný, slabším budem pomáhať a ochraňovať ich.
     Riadim sa heslom, že láska a priateľstvo sú najdôležitejšie veci na svete okrem zdravia človeka.
     Dokážem svoj talent a nadanie rozvíjať v činnostiach ŠKD.
     Iným deťom nebudem ubližovať, budem chrániť svoje zdravie, ale i zdravie kamarátov a nebudem svojím konaním obmedzovať  práva ostatných detí.
     Empatické správanie mi bude vlastné.
     Čistotu vo svojich osobných veciach, spoločných priestoroch ŠKD, ZŠ a okolia budem dodržiavať v súlade s bezpečnostno-hygienickými návykmi.
     K svojim spolužiakom a k dospelým budem prejavovať úctu a rešpektovať pokyny dospelých, ktoré sú v súlade s právnymi a vnútornými predpismi.
     O majetok ŠKD sa budem vzorne starať a budem ho chrániť pred poškodením alebo znehodnotením .