• Kontakt

        •  

          RNDr. Dagmar Stoilová


          Pracovná pozícia: výchovný poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov ZŠ Námestie mladosti 1, 010 15  Žilina
          Email: dagmar.stoilova@zshajik.sk
          Kde: kabinet VP na 3.poschodí, pavilón F
          Kedy: pondelok 14,00-15,00, prípadne inokedy dohodnúť vopred mailom

    • Výchovná poradkyňa je odborným zamestnancom našej školy, ktorého oblasť činnosti sa orientuje na:

      • riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológom a pod.
      • poradenský servis pre rodičov a žiakov v profesijnej orientácii:
      1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
      2. umerňuje pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
      3. informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
      4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl.
      • realizáciu prevencie sociálno-patologických javov mládeže