• Čaká vás zápis do prvej triedy? Poriadne sa pripravte!

     Ak aj vy patríte k rodičom, ktorých deti čaká tento rok nástup do prvej triedy základnej školy, iste už viete, že povinnosť zapísať dieťa do prvého ročníka platí pre všetky deti (respektíve ich rodičov), ktoré do 1. septembra tohto roku dovŕšia vek 6 rokov. Pre mnohých rodičov je však okolo zápisu do školy veľa otáznikov. Aké najčastejšie otázky a dilemy rodičia nádejných prváčikov riešia?

     Do akej školy vlastne dieťa môžem zapísať?

     Každá škola má svojím  zriaďovateľom stanovený svoj školský  obvod. Rodič môže  uplatniť svoje právo a vybrať  aj inú základnú školu. Je však na riaditeľovi danej školy, či bude so zápisom dieťaťa  súhlasiť. Danú skutočnosť  oznámi rodičovi formou rozhodnutia. Ak vyberáte školu pre svoje dieťa dôležitú úlohu zohrávajú kritériá ako napr. 

     • časová dostupnosť, 
     • flexibilnost, 
     • prostredie, 
     • kultúra školy a učiteľského zboru, 
     • uplatnenie absolventov... 

      

     V súčasnej karanténnej situácii Vám obraz o práci školy pomôže vytvoriť ponuka našej školy a videoprezentácie z predcovidových rokov - Deň otvorených dverí /2018 a 2019/, rovnako aj podrobnejšia prehliadka našej školskej webovej stránky. 

      
  •  

   Kedy sa zápis bude konať a čo k tomu treba?

   Tento rok bude prebiehať zápis do prvého ročníka našej školy pravdepodobne elektronickou formou. Termín oficiálneho zápisu podľa rozhodnutia zriaďovateľa bude v apríli 2021.

   Kontaktujte nás v prípade, že nedisponujete technickými možnosťami potrebnými na elektronické prihlásenie dieťaťa, na e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com, prípadne 041/5078611,  0915 792 784 / riaditeľka školy/. Radi Vás usmerníme!

   Ak sa rozhodnete pre domáce vzdelávanie, máte taktiež povinnosť prihlásiť dieťa do niektorej základnej školy. K prihláške bude potrebné doplniť i  žiadosť o individuálne vzdelávanie a vysokoškolský diplom učiteľa, ktorý bude s vaším dieťaťom spolupracovať v tzv. kmeňovej škole.

   Overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. K overeniu údajov prineste, prosím, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa. 

   Od 1. 1. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a vznikol nový inštitút pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

   Ak  Vaše dieťa nenastúpi do ZŠ napriek  požadovanému veku,  z dôvodu  nedosiahnutia školskej zrelosti, máte možnosť požiadať  o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľku materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. / okrem žiadosti je potrebné doložiť, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. informovaný súhlas zákonného zástupcu. /

    

   Ako bude prebiehať elektronická forma zápisu?

   1. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku zverejnenú na stránke školy.
   2. Každý vypísaný a odoslaný formulár elektronickej prihlášky dostane svoj unikátny kód ako aj verejný identifikátor, ktoré prídu aj do emailu uvedeného v prihláške ako korešpondenčný email zákonného zástupcu. 
    Dávajte pozor, aby sa tento kód nedostal do nepovolaných rúk - pomocou neho sa dá dostať k údajom, ktoré sú vyplnené v predmetnej prihláške.
   3. V prípade záujmu si môžete prihlášku vytlačiť pre vlastnú potrebu.
   4. Zákonný zástupca po vyhodnotení prihlášok riaditeľom školy dostane Rozhodnutie o prijatí prípadne neprijatí dieťaťa na školu.
   5. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
   6. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.
   7. Ak zákonný zástupca má záujem, aby dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní, osloví riaditeľku príslušnej MŠ, ktorú v súčasnosti navštevuje.

    

   Ako dieťa pripraviť?

   Psychológovia aj pedagógovia radia, aby rodičia svoje deti zbytočne nestresovali a na zápis svoje ratolesti nijako špeciálne nepripravovali.

   O škole sa s dieťaťom rozprávajte vždy v pozitívnom duchu, hovorte mu, čo všetko sa tam naučí a koľko nových kamarátov si nájde. Hlavné je, aby dieťa nemalo zbytočne zo zápisu a tým pádom aj zo samotnej školy strach a obavy. Malo by sa tam tešiť. Dieťa by však malo byť na školu zrelé. To znamená, že by malo zvládať určité veci a mať isté návyky.