• Kontakt

    •  

     Mgr. Zuzana Oravcová


     Pracovná pozícia: školský špeciálny pedagóg
     Email: zuzana.oravcova@zshajik.sk
     Telefón: 041/507 86 15

      

     Mgr. Lucia Bočová


     Pracovná pozícia: školský špeciálny pedagóg
     Email: lucia.bocova@zshajik.sk
     Telefón: 041/507 86 11

  • Špeciálny pedagóg vykonáva špeciálno-pedagogickú prácu pre žiakov so špeciálno - pedagogickými potrebami. Na našej škole sa tak vytvorili podmienky pre lepšiu individuálnu prácu žiakov:

   • s vývinovými poruchami učenia /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia/,
   • s poruchami  správania, pozornosti a koncentrácie,
   • pre žiakov  individuálne  začlenených.
  • Činnosť školského špeciálneho pedagóga

    • Spolupráca so žiakmi
    • Individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj  žiaka vo výchovnom - vyučovacom procese. Diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní  počas vyučovania. Špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa  a rodičov. Zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným  žiakom. Práca s deťmi prostredníctvom metódy INPP viď: www.avare.sk

    • Spolupráca s učiteľmi
    • Spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe  jeho individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému  žiakovi. Priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese. Spolupráca s výchovným poradcom  pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne  začleneného  žiaka. Poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné  konzultácie.

    • Spolupráca s rodičmi
    • V dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa. Individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov. Spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

    • Spolupráca so špecializovanými zariadeniami
    • Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva  (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP), Detským integračným centrom ( DIC ) a výchovným poradcom školy. Podporuje spoluprácu aj so školskými špeciálnymi pedagógmi ostatných ZŠ v Žiline.