• Školský podporný tím

    • Školský podporný tím

    • Školský podporný tím je skupina  odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy a pracujú nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a ďalšími odborníkmi. Multidisciplinárnou spoluprácou môžu efektívne podporiť žiakov školy a maximalizovať ich šance na úspech.

     Členmi nášho školského podporného tímu sú  dvaja školskí špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg, školský psychológ a výchovný poradca. So školským podporným tímom úzko spolupracujú aj pedagogickí asistenti.

  • ÚLOHY ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU:

   1. Vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov (napr. nástup prvákov, prechod piatakov, podpora deviatakov, kariérny rozvoj žiakov, integrácia, príchod nového žiaka, zápis do 1. ročníka)
   2. Realizovanie:
   • preventívnych programov ( prevencia šikanovania a kyberšikanovania, protidrogová prevencia, prevencia obchodovania s ľuďmi, prevencia proti stresu).
   • programov sociálno-emocionálneho rozvoja (komunikačné zručnosti, zvládanie emócii)
   • depistážnych programov (prípravný kurz pre predškolákov, depistáž žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka)
   1. Poskytovanie poradenstva žiakom, rodičom a učiteľom
   2. Poskytovanie metodickej podpory učiteľom
   3. Podieľanie sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu
   4. Spolupráca so zariadeniami poradenstva a prevencie, s komunitným centrom Hájik a ďalšími subjektmi* pri podpore žiakov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania

    

   *CPaP - Centrum poradenstva a prevencie

     CŠPP – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

     CVI – Centrum včasnej intervencie

     SPODaSK – Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

     LVS – liečebno-výchovné sanatórium

     DC –   diagnostické centrum

     RC –   reedukačné centrum

     mestský úrad, polícia a lekári

  • Školský špeciálny pedagóg, pre 1. stupeň: Mgr. Zuzana Oravcová,

   Kontakt: zuzana.oravcova@zshajik.sk, 041/5078615, EduPage (sekcia Učitelia)

    

   Školský špeciálny pedagóg, pre 2. stupeň: Mgr. Lucia Bočová, Člen CAN hliadky

   Kontakt: lucia.bocova@zshajik.sk,  EduPage (sekcia Učitelia)

   • vykonáva orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostickú činnosť pre potreby školy
   • poskytuje odbornú pomoc a špeciálno-pedagogické poradenstvo žiakom so ŠVVP* v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie

   * Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

   - s vývinovými poruchami učenia

   - s narušenou komunikačnou schopnosťou

   - s poruchou aktivity a pozornosti

   - s pervazívnymi vývinovými poruchami

   - chorí a zdravotne oslabení

   • poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie rodičom
   • poskytuje metodickú podporu učiteľom a odborným zamestnancom školy
   • úzko spolupracuje so zariadeniami poradenstva a prevencie
   • podieľa sa na tvorbe individuálneho učebného programu

    

   Sociálny pedagóg:: Mgr. Zuzana Macháčová, Koordinátor riešenia šikanovania, Člen CAN hliadky

   Kontakt: zuzana.machacova@zshajik.sk EduPage (sekcia Učitelia)

   • vykonáva preventívne činnosti zamerané na predchádzanie a odstraňovanie rizikového správania žiakov a na predchádzanie a odstraňovanie sociálno-patologických javov
   • poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia a z menej podnetného prostredia
   • poskytuje poradenstvo a konzultácie rodičom, učiteľom a odborným zamestnancom
   • vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti
   • úzko spolupracuje so zamestnancami zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

    

   Školský psychológ: : Mgr. Zuzana Sapietová, Kariérový poradca, Koordinátor CAN hliadky

   Kontak: zuzana.sapietova@zshajik.sk, 041/5078616,

   • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, prevencie a intervencie
   • poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie rodičom
   • poskytuje metodickú podporu učiteľom a odborným zamestnancom
   • poskytuje súčinnosť zariadeniam poradenstva a prevencie
   • ako kariérový poradca vykonáva činnosti kariérového poradenstva

    

   Výchovný poradca: Mgr. Andrea Rabčanová, Člen CAN hliadky

   Kontakt: andrea.rabcanova@zshajik.sk, EduPage (sekcia Učitelia)  

   • rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, školským psychológom, sociálnym pedagógom a špeciálnym pedagógom 2. stupňa
   • poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov v profesijnej orientácii
   • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách
   • usmerňuje pri voľbe povolania na základe záujmov a prospechu
   • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl
   • organizuje žiakom besedy a zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl 

    

   Pedagogickí asistenti:

   Mgr. Eva Blašková eva.blaskova@zshajik.sk

   Ing. Martina Hýllová martina.hyllova@zshajik.sk

   Mgr. Michaela Koláriková  michaela.kolarikova@zshajik.sk

   Beáta Koniarová  beata.koniarova@zshajik.sk

   Mgr. Katarína Konoradská  katarina.konoradska@zshajik.sk

   Mgr. Jana Milová  jana.milova@zshajik.sk

   Mgr. Lucia Šlesárová  lucia.slesarova@zshajik.sk

   Mgr. Dominika Tatarčiaková dominika.tatarciakova@zshajik.sk

   Eva Vavríková eva.vavrikova@zshajik.sk