• Podľa zákona  č. 138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 57 sa  aktualizačné vzdelávanie organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania.

     Program aktualizačného vzdelávania a rozsah  konkrétneho vzdelávania schvaľuje riaditeľ.

     Celkový rozsah aktualizačného vzdelávania je určený v Pracovnom poriadku školy ako min.  10h/ školský rok alebo  min. 20h/ dva školské roky. Realizuje sa od školského roku 2020/2021. Novela zákona 138/2019 určuje od 1.9.2022 do 30.6.2023 min rozsah 20h aktualizačného vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov.

     Hodnotenie absolvovaného programu účastníkmi prebieha na stupnici od 1 po 5 , pričom 1 = výborný v troch otázkach: Splnilo školenie vaše očakávania? Ako hodnotíte seminár po odbornej úrovni? Ako hodnotíte prejav lektora?  Odpovede účastníkov sa na každú otázku spriemerujú.

     Program aktualizačného vzdelávania pre: