Škola - spoločenstvo osobností ISCED 2 inovovaný

PredmetRočníkSpolu
5.6.7.8.9.
Rozvoj špecifických funkcií 11 2
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 55455 24
anglický jazyk 34433 17
druhý cudzí jazyk 22222 10
Testovanie 9 SJL 1 1
Človek a príroda
fyzika 1221 6
chémia 221 5
biológia 21211 7
Človek a spoločnosť
dejepis 11113 7
geografia 21111 6
občianska náuka 1111 4
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 11111 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 4,55555 24,5
informatika 0,51111 4,5
práca s informáciami 1 1
brána k projektom 1 1
Testovanie 9 MAT 1 1
Človek a svet práce
technika 11111 5
profesijné zručnosti 1 1
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 11111 5
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 22222 10
Ostatné
disponibilné hodiny 34435 19


© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021