Škola - spoločenstvo osobností ISCED 1 /od šk.r.2022/23/

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 9887 32
anglický jazyk 1233 9
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 12 3
vlastiveda 12 3
Človek a príroda
prvouka 12 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 1111 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 4444 16
informatika 11 2
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 2211 6
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8
Ostatné
kreAktivitka 1111 4


© aScAgenda 2023.0.1396 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.01.2023