Škola - spoločenstvo osobností ISCED 1 inovovaný

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 9888 33
Anglický jazyk 1233 9
Testovanie 5 SJL 1 1
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda 12 3
Vlastiveda 12 3
Človek a príroda
prvouka 12 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 1111 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 4454 17
informatika 11 2
Testovanie 5 MAT 1 1
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 2211 6
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 3322 10
Ostatné
disponibilné hodiny 2321 8


© aScAgenda 2022.0.1364 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2022