Škola - spoločenstvo osobností ISCED 1

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 9888 33
Prvý cudzí jazyk 2233 10
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda 1112 5
Vlastiveda 111 3
Človek a hodnoty
Etická výchova /Náboženská výchova 1111 4
Matematika a práca s informáciami
Matematika 4554 18
Informatická výchova 111 3
Projektové vyučovanie 11 2
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie 1 1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova 2111 5
Hudobná výchova 1111 4
Zdravie a pohyb
Telesná výchova 2222 8


© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2018