• Voľné miesta na našej škole

  • V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a  v znení poslednej novely 414/2021 Z. z. zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

   Miesto výkonu práce: Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina

   Kategória:  pedagogický asistent pre 2. stupeň ZŠ

   Rozsah úväzku: 100%

   Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

   Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa platných predpisov; znalosť anglického jazyka vítaná

   Požadované doklady:
   - žiadosť o prijatie do zamestnania,
   - profesijný životopis,
   - doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
   - súhlas so spracovaním osobných údajov.


   Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 27. 01. 2023 do 12.00 h na adresu školy: Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, mailom: zsmladosti.hajik @gmail.com alebo osobne.

   Na obálku (prípadne do predmetu mailovej správy) uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania“.

   Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti ,resp. jej odovzdanie riaditeľovi. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania  uchádzačov nespĺňajúcich požadované podmienky.

   Termín nástupu do pracovného pomeru je  možný od 1. februára 2023.

    

 • Formulár tlačív k žiadosti o zamestnanie

  • zatiaľ žiadne údaje