•  

   Schválené projekty školy – realizované v školskom roku 2013/2014
   /vybrané bližšie informácie kliknutím na logá/

    

    

    

   Multimediálne európske jazykové portfólio

    

   Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

   Operačný program: Vzdelávanie

   Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

   Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

   Oprávnené výdavky projektu celkom: 174 698, 95 €

   Obdobie realizácie: november 2009 – január 2012

   Následné správy: 2013-2017

   zshajik.infoweb.sk

    

    

   Poľsko-slovenská vzdelávacia kampaň: Energia zajtrajška – alebo ako sa starať o životné prostredie a rozumne využívať prírodné sily

    

   Projekt spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja

   Obdobie realizácie: september 2013 - 2014

    

      Kalokagatia žiakov bez hraníc

    

     Projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja
     Program: Cezhraničná spolupráca
     Podprogram: Poľsko – Slovenská republika, Mikroprojekty

     Oprávnené výdavky projektu celkom: 58 820 €

     Obdobie realizácie: január – december 2013

    

    

     

    

    

   Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách s využitím elektronického testovania

    

   Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

   Operačný program: Vzdelávanie

   Obdobie realizácie: jún 2013 – november 2015

    

    

    

   English Expressions Around US

    

   Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
   program celoživotného vzdelávania: COMENIUS
   školské partnerstvá - bilaterálne

   Oprávnené výdavky projektu: 21 000 €

   Obdobie realizácie: august 2012 – júl 2014

    

    

    

   Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

   Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom
   Operačný program: Vzdelávanie
   Obdobie realizácie: apríl 2013 –

    

    

   Ukončené projekty

   

    

   Od biateka k euru

    

   Nadácia Orange – grantový program Školy pre budúcnosť

   Výška príspevku: 520 €

   Obdobie realizácie: január – júl 2012

    

   Pred oponou – za oponou

    

   Mesto Žilina grantová dotácia oblasť: kultúra

   Výška príspevku: 2 000 €

   Obdobie realizácie: jún – november 2012

    

    

   Kalokagatia v praxi

    

   Mesto Žilina grantová dotácia oblasť: prostredie mesta

   Výška príspevku: 2 250 €

   Obdobie realizácie: jún – november 2012

    

   

    

   Bezpečne na bicykli

    

   Nadácia Pontis, Nadačný fond Slovenskej energetiky

   Výška príspevku: 3 300 €

   Obdobie realizácie: jún – november 2012