• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

   Národný projekt
   • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

   • Základná škola Námestie mladosti v Žiline na Hájiku sa v období od 1.2.2021 do 31.8.2022 zapojila na základe žiadosti do realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II“ , vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Európskym sociálnym fondom. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením  a členov podporného tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na škole. Cieľom tohto projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

    Na základe schválenia našej žiadosti v účasti na projekte sme získali  5 pracovných pozícií asistenta učiteľa, 1 pozíciu školského špeciálneho pedagóga a 1 pozíciu sociálneho pedagóga. V škole tak vznikol podporný tím.

    Cieľom podporného tímu a pedagogických zamestnancov na našej škole je vytvoriť v škole bezpečné a akceptujúce prostredie pre všetkých žiakov a viesť ich tak, aby vedeli získané vedomosti primerane využiť v praxi.

    Hlavnými činnosťami podporného tímu vo výchovno-vzdelávacom a edukačnom procese je:

    • uľahčenie adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí školy,
    • prevencia sociálne patologických javov v škole formou prednášok, besied a seminárov pre žiakov a zákonných zástupcov,
    • pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré vyplývajú so zdravotného postihnutia dieťaťa,
    • bezprostredná spolupráca s vyučujúcim na hodinách a tiež s pedagogickými zamestnancami školy,
    • zabezpečenie sociálneho servisu pre žiakov,
    • poskytovanie pomoci žiakom, ktorí pochádzajú z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
    • spolupráca so školským psychológom, špeciálnym pedagógom, s CPPPa P, políciou, sociálnou kuratelou, triednym učiteľom, pedagogickým asistentom, so sociálnym pedagógom a ostatnými pedagogickými zamestnancami,
    • vedenie evidencie riešenia prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
    • konzultácie a návrhy na zlepšenie priebehu a pomoci asistenta na hodinách,
    • pomoc a asistencia pri príprave učebných pomôcok,
    • vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok medzi hodinami,
    • vykonávanie pedagogického dozoru počas pobytu vonku zameraného na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
    • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania,
    • oboznámenie sa so zdravotným stavom dieťaťa a s jeho rodinným prostredím,
    • účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre pedagogických asistentov a sociálnych pedagógov organizované školami alebo inými inštitúciami s príslušnou akreditáciou,
    • pravidelná účasť na školských poradách.
    • Z našej činnosti:

     Asistentka učiteľa pomáha žiakovi správne zvoliť poradie čísel pri operácii odčítavania s využitím dvojitej kocky, na ktorej sa jedným hodom ukážu súčasne dve hodnoty.
    • Z našej činnosti:

     Práca asistentky učiteľa so žiakmi so ŠVVP – práca s mapou, príprava na hodinu geografie.
    • Z našej činnosti:

     Žiaci so ŠVVP pracujú s pomocou asistentky na online hodinách cez Zoom.
    • Z našej činnosti:

     Asistentka sprevádza žiakov aj počas aktivít v prírode – zber materiálu na výtvarnú výchovu.
    • Z našej činnosti:

     Školský špeciálny pedagóg využíva pri reedukácii žiakov rôzne pomôcky.
    • Z našej činnosti:

     Sociálny pedagóg sa podieľa na depistáži školskej zrelosti – kresba postavy.
  • Sprievodné dokumenty publicity projektu