• Internetová žiacka knižka - IŽK, alebo tiež Edupage portál, je služba školy rodine, ktorá na jednej strane poskytuje rodičom pravidelný prehľad o prospechu a dochádzke detí v škole, na druhej strane oberá našich žiakov o možnosť zatajovať pred rodičmi známky, poznámky, neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní, napríklad nenosením klasickej žiackej knižky do školy.

     Na našej škole sme túto službu spustili už v školskom roku 2007/2008. Internetová žiacka knižka ostáva aj dnes ako ďalšia možnosť ku klasickej žiackej knižke pre žiakov 1. stupňa. To znamená, že rodič má možnosť získavať prehľad z oboch uvedených zdrojov. Rodičia žiakov 2 stupňa majú od školského roka 2018/2019 len elektronickú formu žiackej knižky. O prospechu sú rodičia aj naďalej pravidelne informovaní na rodičovských združeniach.

     Rodičia každého žiaka majú svoje prístupové meno a heslo, ktoré im do elektronickej žiackej knižky - školského portálu Edupage - umožní nahliadnuť tzv. "Rodičovským kontom". V elektronickom prostredí školského portálu nájdu nielen známky svojho dieťaťa, ale i jeho údaje o dochádzke a správaní počas vyučovania /okrem individuálnych pochvál a poznámok jednotlivých učiteľov na jednotlivých predmetoch, sa v elektronickej žiackej knižke /ďalej len IŽK/ evidujú i poznámky a pochvaly priamo z klasifikačného záznamu/. Viacerí učitelia druhého stupňa využívajú i priestor e-learningu, ktorý je súčasťou portálu, pre zadávanie elektronických úloh, cvičení, projektov a pod. - rodič tak môže sledovať i úlohy a povinnosti, ktoré má jeho dieťa splniť. 

     Všetky spomenuté údaje sú prístupné len rodičom daného dieťaťa, teda žiaden iný rodič nemá možnosť nahliadnuť do žiackej knižky, ktorá nepatrí jeho dieťaťu.

     Údaje v IŽK sú aktualizované najmenej jedenkrát za týždeň.

     Zaujali Vás možnosti nášho školského portálu a nemáte prihlasovacie údaje? Postupujte, prosím, podľa týchto pokynov - Pokyny pre získanie prihlasovacích údajov.