• Na SOVE budeme využívať:

     1. neformálne prostredie
     2. tichý a pokojný hlas
     3. vopred dohodnuté signály
     4. vizualizované dohody o správaní, pravidlá života triedy

      

     SOVA učí žiakov základným životným zručnostiam:

     • dôvera
     • úcta k sebe i druhým
     • pravdivosť
     • aktívne počúvanie
     • najlepší osobný výkon

  • Víziou našej školy je zaviesť koncepciu 7 návykov podľa S.R.Coveya, ktorá má zabezpečiť takú kultúru školy, v ktorej sa budú Vaše deti cítiť dobre a bezpečne, kde budú radi chodiť a kde sa budú radi učiť. Túto koncepciu chceme postupne zavádzať v rámci pravidelných ranných stretnutí – SOVA.

    

   7 návykov podľa S.R.Coveya

    

   1. návyk: Buď proaktívny - Zodpovednosť máš ty!
    Žiaci sa naučia: preberať zodpovednosť za svoje činy, emócie, postoje, rozhodnutia a správanie. Rozhodovať o vlastných pocitoch a reakciách, smerovať svoje myslenie a správanie na veci, nad ktorými majú kontrolu a nie na to, čo nedokážu ovplyvniť.
     
   2. návyk: Začínaj s myšlienkou na koniec - Urob si plán!
    Žiaci sa naučia: premyslieť vopred dôsledky svojich činov a rozhodnutí, chápať ako funguje vytýčenie cieľov v škole a v osobnom živote, definovať jasné očakávania pre seba a pre druhých.
     
   3. návyk: To najdôležitejšie dávaj na prvé miesto - Najskôr práca, potom zábava!
    Žiaci sa naučia: identifikovať svoje najdôležitejšie a najmenej dôležité priority v škole i doma, chápať že plánovanie a určovanie priorít pomáha vytvárať rovnováhu a pracovať zmysluplne.
     
   4. návyk: Mysli spôsobom výhra-výhra - Každý môže získať!
    Žiaci sa naučia: budovať vzťahy založené na dôvere umožňujúce riešiť problémy ku spokojnosti oboch strán.
     
   5. návyk: Najskôr sa snaž pochopiť a potom byť pochopený - Najskôr počúvaj, potom rozprávaj!
    Žiaci sa naučia: empaticky počúvať so zapojením uší, očí a srdca, aby druhým porozumeli, získať si dôveru druhých vďaka úprimnej komunikácii; vyjadrovať sa z perspektívy JA a dávať tak efektívne najavo svoje myšlienky a pocity.
     
   6. návyk: Vytváraj synergiu - Spoločne dosiahneme viac!
    Žiaci sa naučia: prijať rozdielnosť ako prednosť a optimalizovať ju v prospech spoločného cieľa, dobre pracovať v tíme, počúvať a učiť sa od každého člena tímu, prekonať správanie neprospievajúce tímovej práci a kreatívnej spolupráci
     
   7. návyk: Ostri pílu - Najlepšie pocity prináša vyvážený život!
    Žiaci sa naučia zvyšovať svoju motiváciu, energiu a životnú rovnováhu.