• Naša škola Vašim deťom ponúka:

     • orientáciu na každého žiaka, jeho osobnostný rast a rozhľad
     • prepojenie medzi predškolskou prípravou a školou
     • podporu priateľských vzťahov v kolektívoch cielenými rozvojovými programami
     • akčný a prívetivý pedagogický zbor
     • poradenské služby odborného tímu priamo na škole:
      dve školské špeciálne pedagogičky
      školskú psychologičku
      sociálnu pedagogičku
      a tím asistentov učiteľa
     • úzku spoluprácu so športovými klubmi hádzanej, basketbalu, atletiky a orientačného behu
     • športovú prípravku na primárnom vzdelávaní s profesionálnymi trénermi, triedy so športovou prípravou v troch telocvičniach a posilňovni
     • záujmové krúžky podľa ponuky: športové, jazykové, predmetové, iné...
     • školský klub detí od 6:00 – 17:00 hod.
     • prehľadný bezpečnostný dátový systém formou čipu s informáciou pre rodiča o príchode, odchode zo školy a stravovaní
     • výber z 2 jedál v školskej jedálni, možnosť prihlasovať a odhlasovať zo stravy online
     • organizované aktivity – plavecký, lyžiarsky kurz, školy v prírode, školské poznávacie zájazdy do európskych metropol
     • komfortné vybavenie odborných učební a laboratórií
     • flexibilnú prípravu pre budúcu profesiu so zameraním na rozvoj mäkkých zručností /soft skills/
     • pobočku krajskej knižnice a ZUŠ v priamo v škole
     • orientáciu školy na environmentálnu oblasť /úspešne realizovaný projekt Zelená škola/
     • zapojenosť do projektov podporujúcich rozvoj životných zručností napr. čitateľskej gramotnosti /z aktuálnych napríklad Čítanie - brána k mysleniu/
     • podpora a rozvoj žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia /projekt Škola inkluzionistov/