•  

     Budete mať prváka?

     Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy. Podľa skúseností pracovníkov pedagogicko - psychologických poradní nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. 

     Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov.

  • Hlavné body toho, čo by budúci prváčik mal zvládať:

   • samostatnosť /dieťa by malo vydržať nejaký čas bez rodičov/
   • schopnosť nejaký čas sa sústrediť na činnosť
   • malo by vedieť nadväzovať kontakty s inými deťmi a dodržiavať pravidlá
   • vedieť sa samo obliekať, obúvať, mať základné hygienické návyky /po WC spláchnuť, umyť si ruky a pod./
   • vedieť narátať do desať, rozoznávať farby, základné geometrické tvary, nakresliť postavu človeka /hlava, krk, trup, ruky a nohy/, orientovať sa v priestore a čase
   • dieťa by malo tiež okrem svojho mena a priezviska poznať aj svoju adresu
   • plynulá a pokiaľ možno častá výslovnosť a schopnosť tvoriť vety /prípadné chyby vo výslovnosti sa riešia na logopédii/
   • dieťa by malo vedieť prerozprávať rôzne príbehy a rozprávky, vedieť naspamäť nejakú básničku, pesničku
   • schopnosť nájsť rozdiely v naoko podobných obrázkoch
   • dieťa by malo mať správny úchop pera či ceruzky a vedieť strihať s nožnicami
   • z pohybovej stránky by malo zvládnuť napríklad státie na jednej nohe či chytanie a hádzanie lopty

    

   Je pripravené?

   Mnohí rodičia majú pochybnosti, či je ich dieťa skutočne pripravené na školu. V prípade vašej neistoty týkajúcej sa zrelosti vášho dieťaťa na školu, môžete sa obrátiť na SCŠPP pre otestovanie školskej zrelosti:

   SCŠPP
   Adresa:
   ul. J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
   Telefón: +421 944 028 727
   E-mail: scsppza@gmail.com

   Ak si myslíte, že vaše dieťa nie je pripravené na školu z dôvodu narušenej komunikačnej schopnosti, obráťte sa na:

   CŠPP
   Adresa: Moyzesova 911/25, 010 01 Žilina
   Telefón: 0949 753 639
   E-mail: zsijamnik@zsijamnik.sk

   Ak chcete zapísať do školy dieťa, ktoré k 1. septembru nedovŕši 6 rokov, obráťte sa na:

   CPPPaP
   Adresa:
   Predmestská 1613, 010 01 Žilina
   Telefón: 041/565 00 18, 0901 724 785
   E-mail: cpppapza@cpppapzilina.sk

    

   Od 1. 1. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a vznikol nový inštitút pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

   Ak Vaše dieťa nenastúpi do ZŠ napriek požadovanému veku, z dôvodu nedosiahnutia školskej zrelosti, máte možnosť požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľku materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. /okrem žiadosti je potrebné doložiť, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, informovaný súhlas zákonného zástupcu/.

   Ak dieťa nenavštevovalo predškolské zariadenie, je predpoklad, že nedosahuje školskú zrelosť, je potrebné, aby rodič dieťa zapísal do ZŠ a zároveň aj do MŠ na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania na školský rok 2021/2022. Zároveň je potrebné písomne požiadať riaditeľku príslušnej MŠ o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania /súčasťou sú prílohy: písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu/

   Pokračovanie predprimárneho vzdelávania o jeden rok sa odporúča dieťaťu, ktoré má:

   • problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
   • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
   • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
   • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť,
   • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),
   • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
   • je  neposedné a netrpezlivé,
   • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
   • má nejaké zdravotné problémy,
   • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi.
    • Pomoc so stanovením zrelosti dieťaťa

    • Rodičia si môžu pomocou aplikácie Welcome sami overiť, ako na tom stojí ich dieťa  so zrelosťou pre nástup do školy, keďže sa nemôžu naživo stretnúť na zápise s učiteľom, ktorý by pomohol s diagnostikou.

     Aplikácia Welcome ponúka rodičom aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa. Rodič tak v tomto mimoriadnom období môže individuálne zmapovať dieťa vo veku 3-6 rokov a zistiť, do akej miery dieťa napĺňa požiadavky daného veku vo všetkých vývinových 6 oblastiach.

     Na základe vyhodnotenia získa sadu odporúčaných aktivít, ktoré dieťa potrebuje posilniť. Výsledky môžu rodičia konzultovať mailom počas mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID-19 so psychologičkou prostredníctvom mailovej schránky welcome@vudpap.sk