• ČasČinnosť
   06:00 - 07:30Ranný príchod detí do školy, individuálna činnosť v herniach podľa záujmu detí, odchod na vyučovanie pod dohľadom vychovávateľky.
   11:25 - 13:15Prebratie detí od pedagógov (podľa rozvrhu jednotlivých tried), príprava na obed, hygiena rúk, obed – dodržiavanie pravidiel správneho stolovania, odpočinková činnosť v oddeleniach.
   13:00 - 14:15Odpočinková činnosť, záujmové činnosti podľa týždenného plánu.
   14:15 - 15:00Príprava na vyučovanie – didaktické hry na precvičenie učiva, vypracovanie domácich úloh.
   15:00 - 16:00Rekreačná činnosť- vychádzky, pohybové aktivity na multifunkčnom ihrisku a školskom nádvorí.
   16:00 - 17:00Individuálna činnosť detí – stolové, spoločenské a PC hry, čítanie z detských časopisov a kníh. Preberanie detí rodičmi.