• 22.11.2019
     • Odpady okolo nás

      Odpady okolo nás

      Trieda: 4.A

      Vyučujúci: PaedDr. Katarína Šoleková

      Predmet: prírodoveda

      Dňa 22.11. 2019 v rámci predmetu Prírodoveda sme si pozreli dokument o znečistení planéty plastom. Deti téma zaujala. Po pozretí sme spolu s deťmi diskutovali na danú tému. 

    • 22.4.2019
     • Deň Zeme - odpady

      Deň Zeme - odpady

      Trieda: 2.A

      Vyučujúci: Mgr. Michaela Hlavajčíková

      Predmet: prvouka

      V stredu 22.4.2019 bol Deň Zeme. V tento deň si omnoho viac uvedomujeme, aká dôležitá je ochrana životného prostredia a našej prírody. A ako môžete pomôcť životnému prostrediu deti? Recyklujte - snažte sa používať odpad, šetrite vodou a majte radi prírodu, rešpektujte všetko živé – rastliny, živočíchy aj ľudí. A tiež sa musíme naučiť správne triediť odpad.

      Na každom sídlisku sa nachádzajú takéto smetné koše, do ktorých by si mal triediť odpad podľa toho, čo je tam napísané. Potom si žiaci pozreli krátke video. Vypracovali PL:  Na 1.strane pracovného listu si prečítali básničku o triedení odpadu a následne vypracovali  PL - vylúštili tajničku.  Potom napísali 3 vety, ako chránia prírodu a našu Zem.

     • Odpady v oceánoch a moriach

      Odpady v oceánoch a moriach

      Trieda: 3.C

      Vyučujúci: Mgr. Lucia Frančeková

      Predmet: výtvarná výchova

      So žiakmi sme si najskôr pustili na youtube dokment, ktorý bol zameraný na znečistenie našich oceánov a morí. Deti sa dozvedeli koľko plastov a odpadu sa v nich nachádza. Potom mali za úlohu nakresliť ako si oni predstavujú oceán bez odpadu, aké živočíchy by tam žili. Aktivita sa im veľmi páčila. Dokonca sme mali aj návštevu malú Adelku Skokanovú. 

     • Odpad v moriach

      Odpad v moriach

      Trieda: 2.B a 3.B.

      Vyučujúci: Mgr. Štefánková

      Predmet: 2.B prvouka a 3.B prírodoveda

      V úvode vyučovacej hodiny sme so žiakmi diskutovali o zaťažovaní našej planéty vysokou výrobou, predovšetkým jednorázových výrobkov,  čím sa hromadí aj veľké množstvo odpadu. Množstvo odpadu však žiaľ končí v moriach a oceánoch, čo mohli žiaci vidieť aj v krátkom zostrihu potápačov, ktorí nasnímali odpad v mori. Záver vyučovacej hodiny patril vypracovaniu pracovného listu, v ktorom si žiaci vyskúšali svoje vedomosti.

     • Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Trieda: 5.A

      Vyučujúci: Mgr. Mária Oršulová

      Predmet: biológia

      Na hodine sme si vysvetlili vlastnosti vody z fyzikálneho a sčasti aj chemického hľadiska a potrebu vody pre živý organizmus. Diskutovali sme o problémoch znečistenia vody v stojatých aj tečúcich vodách, opisovali sme možnosti kolobehu vody v prírode a zdôraznili sme čiastočnú samočistiacu schopnosť vody. Rozprávali sme sa o možných zdrojoch znečisťovania vody v prírode spôsobené ľudskou činnosťou a dopade znečistenia na ľudský organizmus.

     • Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Trieda: 5.C

      Vyučujúci: Mgr. Mária Oršulová

      Predmet: biológia

      Na hodine sme si vysvetlili vlastnosti vody z fyzikálneho a sčasti aj chemického hľadiska a potrebu vody pre živý organizmus. Diskutovali sme o problémoch znečistenia vody v stojatých aj tečúcich vodách, opisovali sme možnosti kolobehu vody v prírode a zdôraznili sme čiastočnú samočistiacu schopnosť vody. Rozprávali sme sa o možných zdrojoch znečisťovania vody v prírode spôsobené ľudskou činnosťou a dopade znečistenia na ľudský organizmus.

     • Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Trieda: 5.B

      Vyučujúci: PaedDr. Alexandra Brestovanská

      Predmet: biológia

      Na hodine sme si vysvetlili vlastnosti vody z fyzikálneho a sčasti aj chemického hľadiska a potrebu vody pre živý organizmus. Diskutovali sme o problémoch znečistenia vody v stojatých aj tečúcich vodách, opisovali sme možnosti kolobehu vody v prírode a zdôraznili sme čiastočnú samočistiacu schopnosť vody. Rozprávali sme sa o možných zdrojoch znečisťovania vody v prírode spôsobené ľudskou činnosťou a dopade znečistenia na ľudský organizmus.

     • Tvoríme z PET fliaš

      Tvoríme z PET fliaš

      Trieda: 8.A, 8.B

      Vyučujúci: Ing. Viola Kiššová

      Predmet: technika

      Využili sme nepoužité pet fľaše a rôzny odpadový materiál z plastu na tvorbu rôznych robotov, predmetov a diel. Vysvetlili sme si aj problém pet fliaš.  

     • Zmeny klímy, tvorba odpadov počas storočí

      Zmeny klímy, tvorba odpadov počas storočí

      Trieda: 9.A, 9.B

      Vyučujúci: Mgr. Andrea Rabčanová

      Predmet: dejepis

      Žiaci na začiatku skupiny diskutovali v skupinách o zmenách klímy a tvorbe odpadov. Zo svojich poznatkov mali poukázať na začiatky vplyvov na našu planétu počas jednotlivých storočí a navrhovali riešenia, ako by postupovali v danej dobe oni. 

     • Odpady a konzum

      Odpady a konzum

      Trieda: 6.A, 6.B

      Vyučujúci: Mgr. Eva Krupová

      Predmet: náboženstvo 

      Žiaci si pozreli film Home. Po pozretí prebehla diskusia so zameraním príkladu života pána Ježiša Krista, na jeho striedmosť a hľadanie šťastia v duchovných a nie materialistických veciach.  Hovorili sme o probléme konzumu, vyčerpávania planéty a tvorbu odpadov.

     • Odpady okolo nás

      Odpady okolo nás

      Trieda: 4.B

      Vyučujúci: Mgr. Jana Ružbarská

      Predmet: prírodoveda

      Na hodine Prírodovedy sme si pozreli prezentáciu o znečistených moriach a oceánoch. Potom sme sa s deťmi o tom rozprávali. Niektoré boli zhrozené. Nakoniec  vymýšľali rôzne spôsoby ako môžu prispieť k zlepšeniu tejto situácie.

      1.    Dôsledne triediť odpad

      2.    Zbierať odpadky okolo seba

      3.    Skrášľovať prostredie

      4.    Neznečisťovať vodu

      5.    Vysádzať stromy

      6.    Starať sa o voľne žijúce zvieratá

      7.    Na nákup si nosiť svoje tašky 

     • Konzumná spoločnosť a jej vplyv na zmenu klímy

      Konzumná spoločnosť a jej vplyv na zmenu klímy

      Trieda: 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Predmet: geografia

      Hodina venovaná konzumu. V prvej časti sme vysvetlili pojem konzum a zopakovali  hlavné ekologické problémy. V druhej časti si žiaci pozreli video o konzume venovanej firme McDonald, ako vplýva jej produkcia na tvorbu odpadov, zmeny klímy a na zdravie ľudí. 

      https://www.youtube.com/watch?v=hoKJPsSYtHA

      Dievčatá dostali za úlohu vypracovať slide v PP o firme McDonald a vplyvu na ŽP, chlapci dostali na výber z nasledujúcich.

      https://noizz.aktuality.sk/enviro/znacky-ktore-znecistuju-zivotne-prostredie/5klzk4q

     • Bábky

      Bábky

      Trieda: 5.A, 5.C

      Vyučujúci: Mgr. Lenka Dobroňová

      Predmet: slovenský jazyk 

      Ak vám chýbajú predstavenia v bábkovom divadle, žiaci 5.A a 5.C vám určite zlepšia náladu. V rámci literatúry vyrobili bábky na tému rozprávky Krása Nevídaná. Veľká pochvala. Mali využiť dostupný odpad v domácnosti.  

     • Obrazy v prírode

      Obrazy v prírode

      Trieda: 2.A

      Vyučujúci: Mgr. Daniela Ozimy

      Predmet: provouka 

      Počas októbra sme sa s deťmi porozprávali v triede na tému odpady. Tentokrát sme sa zamerali nie na odpad ako taký, ale na jeho dopady na prírodu. Povedali sme si koľko odpadu vyprodukujeme ako trieda zhruba, potom koľko máme na škole tried, koľko je na sídlisku panelákov, koľko asi rodín býva v jedno paneláku, koľko sídlisk je v Žiline, koľko miest je na Slovensku a koľko asi na svete, aby si deti vedeli predstaviť aké množstvo odpadu sa asi denne vyprodukuje a kam asi putuje. Potom deti v skupinách maľovali ako by chceli, aby naša príroda vyzerala aj naďalej, bez odpadu. Nakoniec sme sa spoločne vybrali na prechádzku a predstavovali si, aký by bol svet smutný, bez celej ten nádhery. Spoločne sme z listov vytvorili strom ako poďakovanie prírode.

     • Súhvezdia z odpadu

      Súhvezdia z odpadu

      Trieda: 4.B

      Vyučujúci: Mgr. Katarína Kalmanová

      Predmet: Provouka 

      Počas októbra sme sa s deťmi porozprávali v triede na tému odpady. Tentokrát sme sa zamerali nie na odpad ako taký, ale na jeho dopady na prírodu. Povedali sme si koľko odpadu vyprodukujeme ako trieda zhruba, potom koľko máme na škole tried, koľko je na sídlisku panelákov, koľko asi rodín býva v jedno paneláku, koľko sídlisk je v Žiline, koľko miest je na Slovensku a koľko asi na svete, aby si deti vedeli predstaviť aké množstvo odpadu sa asi denne vyprodukuje a kam asi putuje. Potom deti v skupinách maľovali ako by chceli, aby naša príroda vyzerala aj naďalej, bez odpadu. Nakoniec sme sa spoločne vybrali na prechádzku a predstavovali si, aký by bol svet smutný, bez celej ten nádhery. Spoločne sme z listov vytvorili strom ako poďakovanie prírode.

     • Vianočné pohľadnice

      Vianočné pohľadnice

      Trieda: 1.A

      Vyučujúci: PaedDr. Katarína Šoleková

      Predmet: výtvarná výchova

      Žiaci 1.A sa v rámci výtvarnej výchovy rozprávali o odpade, čo do akého separačního koša patrí. Roztriedili sme si obaly z džúsov, papiere a rôzne obaly z maškŕt. Na ďalšej hodine sme zo starých gombíkov vytvorili krásny vianočný pozdrav. Deti sa naučili, že nepotrebné veci sa dajú použiť a nemusia skončiť v koši.

    • 05.03.2021
     • Chránime svoju obec a jej okolie

      Chránime svoju obec a jej okolie

      Trieda: 3.A

      Vyučujúci: Mgr. Katarína Jurgová

      Predmet: vlastiveda

      Na hodine vlastivedy  sme sa zo žiakmi   rozprávali a diskutovali o životnom prostredí vo svete, na Slovensku a aj v našej obci. Vysvetlili sme si dôležitosť separovania odpadového materiálu a recyklácie. Deti sa zamýšľali nad tým, ako by  aj oni mohli pomôcť našej planéte. Nakoniec sa ich  šikovné ruky  pustili do usilovnej práce a z odpadového materiálu  vyrobili krásnych robotov, ponorku, vesmírne lode.... 

     • Divadelné bábky - dajme veciam druhú šancu

      Divadelné bábky - dajme veciam druhú šancu

      Trieda: 4.A

      Vyučujúci: Mgr. Lenka Frolová

      Predmet: slovenský jazyk

      Ciele: Vytvoriť divadelnú bábku s využitím odpadových materiálov.

                 Poznať význam recyklácie. 

                 Prejaviť záujem o ochranu životného prostredia.

      Žiaci sa na hodine ČÍT učili o bábkovom divadle a druhoch divadelných bábok. Na základe získaných poznatkov bolo ich úlohou vytvoriť divadelnú bábku s použitím iba odpadových materiálov, ktoré by za bežných okolností skončili na skládke. Touto aktivitou si žiaci sami vyskúšali recykláciu, a zároveň boli vedení k zodpovednosti za odpad, ktorý produkujú. 

      Dohodli sme sa, že keď sa vrátime do školy, budeme v tejto téme pokračovať. Ďalšou úlohou žiakov bude vymyslieť a nacvičiť divadelnú hru o živote bábok z odpadu a ich osude.

     • Odpad

      Odpad

      Trieda: všetky triedy druhého stupňa

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Predmet: geografia

      Bohužiaľ už druhý rok za sebou sme sa nedostali na exkurziu do Brantneru Fatra.  Sú zakázané všetky exkurzie, výlety, preto sme žiakom priblížili činnosť firiem zaoberajúcich sa odpadom informačným videom.  Na základe videa, zdrojov na internete a vedomostí mali rozdeliť jednotlivé druhy odpadov ako rolku od toaletného papiera, pokazenú MP3, použitý olej, batérie a podobne. Na konci hodiny dostali zadanie nakresliť plagát venujúci sa problematike odpadu.

     • Pátranie po odpade

      Pátranie po odpade

      Trieda: 9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 8.C

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Predmet: anglický jazyk, geografia

      Žiakom boli rozdané obrázky, na ktorých boli rôzne druhy odpadu. Žiaci museli určiť, o akú osobu sa jedná, a potom zhodnotiť, či sa človek správa správne k ŽP a akým spôsobom nakladá s odpadom a jeho tvorbou. Aktivitu sme využili aj na hodinách anglického jazyka, kde žiaci museli reagovať v cudzom jazyku

     • Pôda a jej úrodnosť

      Pôda a jej úrodnosť

      Trieda: 2.B

      Vyučujúci: Mgr. Michaela Hlavajčíková

      Predmet: prírodoveda

      Na hodine prírodovedy sa žiaci naučili o dôležitosti pôdy, ako vzniká a ako je dôležité s ňou šetriť a neznečisťovať ju. Vytvorili prekrásne plagáty.

     • Snežienky z plastu

      Snežienky z plastu

      Trieda: 5.A a 5.B

      Vyučujúci: Mgr. Alenka Lalinská

      Predmet: výtvarná výchova

      Úlohou hodiny bolo z použitých slamiek a odpadu zostrojiť snežienky. Žiaci si povedali aj o probléme jednorazových výrobkov z plastu a navrhli aj spôsoby, akým ich nahradiť.