• 2% z dane

   • Občianske združenie Hájik deťom bolo založené pri Základnej škole Námestie mladosti 1 v Žiline ako nezávislé dobrovoľné združenie. Jeho cieľom je spolupráca s rodičmi, priateľmi školy, pedagógmi a nepedagogickými zamestnancami so zameraním na:

    • modernizáciu a estetizáciu školského prostredia,
    • modernizáciu materiálno-technického vybavenia školy zvyšovanie kvality edukačného procesu,
    • tvorbu priaznivej pracovnej klímy pre žiakov a zamestnancov školy,
    • predchádzanie nežiaducemu správaniu žiakov a mládeže podporovaním vhodnej krúžkovej a záujmovej činnosti.
    • podpora vzdelávacích a športových aktivít  ako protidrogová prevencia 1. stupňa.
    • ochrana životného prostredia v škole i v jej okolí a podpora environmentálnej a ekologickej výchovy,
    • rozvoj vzájomnej spolupráce medzi školami na Slovensku a v medzinárodnom meradle,
    • zapájanie žiakov zo sociálne slabých vrstiev do akcií a podujatí organizovaných školou,
    • spolupráca s rodičovským združením a školou pri realizácii myšlienok projektu Otvorená škola,

    Občianske združenie Hájik deťom je zaregistrované na prijímanie 2 % z daní. Aj touto cestou chceme požiadať rodičov pri realizácii daňových priznaní o poukázanie 2 % z dane Občianskemu združeniu Hájik deťom. V nasledujúcom texte nájdete všetky potrebné informácie, termíny a tlačivá na stiahnutie.

    Bližšie informácie pozri TU.