• Orgány OZ

   •  

    Predsedníctvo

    Predseda: Ing. Stanislav Kostík

    Podpredseda: Mgr. Anna Zikešová

    Hospodár: Katarína Obročníková

    Zapisovateľ: Miriam Pilátová

     

    Rodičovská rada: predsedovia tried

    Dozorná rada: 3 členovia

    Členovia OZ: rodičia detí so zaplateným členským príspevkom (bývalé ZRŠ)