• Orgány OZ

   •  

    Predsedníctvo

    Predseda: Mgr. Michal Kaličák

    Podpredseda: Ing. Roman Kučerák

    Hospodár:

    Zapisovateľ: Ing. Stanislav Kostík

     

    Rodičovská rada: predsedovia tried

    Dozorná rada: 3 členovia

    Členovia OZ: rodičia detí so zaplateným členským príspevkom (bývalé ZRŠ)