• 25.10.2017
     • Problémy s vodou obyvateľov Stredomoria

      Problémy s vodou obyvateľov Stredomoria

      Trieda: 8.C

      Vyučujúci: Mgr. Jana Mravcová

      Dátum: 25.10.2017

      Cieľom hodiny bolo vysvetliť vplyv subtropického podnebia na nedostatok vody v krajinách okolí Stredozemného mora. Prečo prší hlavne v zime a v lete je nedostatok zrážok – vznik požiarov a prečo sú tieto krajiny vyhľadávané dovolenkové destinácie. Prezentácia o nedostatku vody v Španielsku.

    • 6.11.2017
     • Znečisťovanie vodných tokov a vplyv znečistenej vody na životné prostredie

      Znečisťovanie vodných tokov a vplyv znečistenej vody na životné prostredie

      Trieda: 9.A

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Dátum: 6.11.2017

      Žiaci pracovali v skupinách a ich hlavnou úlohou bolo napísať všetko, čo podľa nich znečisťuje vodné toky a aký vplyv má na ŽP. V druhej časti diskutovali o možnostiach riešenia daného problému.

    • 8.11.2017
     • Znečisťovanie vodných tokov a vplyv znečistenej vody na životné prostredie

      Znečisťovanie vodných tokov a vplyv znečistenej vody na životné prostredie

      Trieda: 9.B

      Vyučujúci: Mgr. Lenka Muščíková

      Dátum: 8.11.2017

      Žiaci diskutovali o problematike znečistenia vôd. Konkrétne spomínali prípady znečistenia vôd, ktoré sa stali v ich okolí, alebo na Slovensku a aký to malo dopad na prostredie.

    • 13.11.2017
     • Podzemné, minerálne, termálne pramene, ich vznika dôležitosť pre ľudí

      Podzemné, minerálne, termálne pramene, ich vznika dôležitosť pre ľudí

      Trieda: 9.A

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Dátum: 13.11.2017

      Žiaci si pripravili projekty o minerálnych, termálnych  a podzemných vodách. Ako vznikajú, kde sa na nachádzajú a aký význam majú pre človeka a jeho zdravie. Spomenuli najznámejšie kúpele na Slovensku, minerálne vody. Popísali aj najdôležitejšiu vlastnosť vody –samočistiacu schopnosť vody.

    • 4.12.2017
     • Prírodné zaujímavosti Slovenska /vodopády, jazerá, plesá.../

      Prírodné zaujímavosti Slovenska /vodopády, jazerá, plesá.../

      Trieda: 9.A

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Dátum: 4.12.2017

      Cieľom hodiny bolo oboznámiť žiakov o najkrajších miestach na Slovensku, ktoré majú vodný charakter. Pomocou prezentácii žiaci opisovali vodopády, plesá, jazerá, rieky a miesta kde sa nachádzajú, čím sú zaujímavé a spomenuli aj rekordy.

    • 10.1.2018
     • Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Trieda: 5.C

      Vyučujúci: Mgr. Mária Oršulová

      Dátum: 10.1. 2018

      Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov.

      Na hodine sme si vysvetlili vlastnosti vody z fyzikálneho a sčasti aj chemického hľadiska a potrebu vody pre živý organizmus. Diskutovali sme o problémoch znečistenia vody v stojatých aj tečúcich vodách, opisovali sme možnosti kolobehu vody v prírode a zdôraznili sme čiastočnú samočistiacu schopnosť vody. Rozprávali sme sa o možných zdrojoch znečisťovania vody v prírode spôsobené ľudskou činnosťou a dopade znečistenia na ľudský organizmus.

    • 12.1.2018
     • Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Trieda: 5.A

      Vyučujúci: Mgr. Mária Oršulová

      Dátum: 12.1. 2018

      Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov.

      Na hodine sme si vysvetlili vlastnosti vody z fyzikálneho a sčasti aj chemického hľadiska a potrebu vody pre živý organizmus. Diskutovali sme o problémoch znečistenia vody v stojatých aj tečúcich vodách, opisovali sme možnosti kolobehu vody v prírode a zdôraznili sme čiastočnú samočistiacu schopnosť vody. Rozprávali sme sa o možných zdrojoch znečisťovania vody v prírode spôsobené ľudskou činnosťou a dopade znečistenia na ľudský organizmus.

    • 15.1.2018
     • Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Voda - charakteristika vlastností vody, kolobeh

      Trieda: 5.B

      Vyučujúci: PaedDr. Alexandra Brestovanská

      Dátum: 15.1. 2018

      Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov.

      Na hodine sme si vysvetlili vlastnosti vody z fyzikálneho a sčasti aj chemického hľadiska a potrebu vody pre živý organizmus. Diskutovali sme o problémoch znečistenia vody v stojatých aj tečúcich vodách, opisovali sme možnosti kolobehu vody v prírode a zdôraznili sme čiastočnú samočistiacu schopnosť vody. Rozprávali sme sa o možných zdrojoch znečisťovania vody v prírode spôsobené ľudskou činnosťou a dopade znečistenia na ľudský organizmus.

    • 29.1.2018
     • Voda v púšťach

      Voda v púšťach

      Trieda: 6.B

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Dátum: 29.1.2018

      Na začiatku hodinu dvaja žiaci predniesli prezentáciu o púštiach v Afrike. Spomenuli rozširovanie púšti, nedostatok vody a kde sa tam voda nachádza. Rozprávali o prispôsobení organizmov a problémoch s vodou, ktoré majú obyvatelia v Afrike. Na záver sme si prešli najsuchšie a najdaždivejšie miesta na Zemi.

    • 2.2.2018
     • Voda v púšťach

      Voda v púšťach

      Trieda: 6.A

      Vyučujúci: Mgr. Silvia Tureková

      Dátum: 2.2.2018

      Žiaci si pripravili prezentáciu o probléme s vodou v púštnych a afrických krajinách. Vysvetlili pojem oáza a ako ľudia získavajú  vodu, ako s ňou narábajú, či koľko kilometrov denne musia prejsť, aby vodu získali.

    • 5.2.2018
     • Dôležitosť vody v prírode

      Dôležitosť vody v prírode

      Trieda: 5.A

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Dátum: 5.2.2018

      Diskusia na danú tému. Žiaci na začiatku vymenovali základné charakteristiky vody, jej dôležitosť pre človeka a organizmy v prírode. V druhej časti diskutovali o problémoch vody vo svete, jej nedostatku a kvalite. Na záver vymenovali spôsoby, ako s ňou šetriť a vážiť si ju.

    • 12.2.2018
     • Dôležitosť vody v prírode

      Dôležitosť vody v prírode

      Trieda: 5.C

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Dátum: 12.2.2018

      Diskusia na danú tému. Žiaci na začiatku vymenovali základné charakteristiky vody, jej dôležitosť pre človeka a organizmy v prírode. V druhej časti diskutovali o problémoch vody vo svete, jej nedostatku a kvalite. Na záver vymenovali spôsoby, ako s ňou šetriť a vážiť si ju.

    • 27.2.2018
     • Dôležitosť vody v prírode

      Dôležitosť vody v prírode

      Trieda: 5.B

      Vyučujúci: Mgr. Jozef Šimko

      Dátum: 27.2.2018

      Diskusia na danú tému. Žiaci na začiatku vymenovali základné charakteristiky vody, jej dôležitosť pre človeka a organizmy v prírode. V druhej časti diskutovali o problémoch vody vo svete, jej nedostatku a kvalite. Na záver vymenovali spôsoby, ako s ňou šetriť a vážiť si ju.

    • 10.4.2018
     • Kolobeh vody v prírode

      Kolobeh vody v prírode

      Trieda: 7.A

      Vyučujúci: RNDr. Dagmar  Stoilová

      Dátum: 10.4.2018

      So žiakmi sme sa na hodine venovali učivu Kolobeh vody v prírode.  Vysvetlili sme si pojem samočistenie, prirodzený prírodný proces. Ukázali názorné ukážky kolobehu vody. Žiaci si nakreslili do zošitov svoje vlastné ilustrácie kolobehu vody spolu s popiskami.

    • 7.5.2018
     • Správanie sa telies v kvapalinách

      Správanie sa telies v kvapalinách

      Trieda: 6.B

      Vyučujúci: Ing. Ivana Jurčová

      Dátum: 7.5.2018

      Pomocou pokusov žiaci skúmali ako sa správajú jednotlivé pevné telesá keď ich vložíme do vody. Postupným vkladaním týchto telies do vody zistili, že telesá môžu plávať, vznášať sa alebo sa potopia ku dnu. Následnými pokusmi zisťovali, čo ovplyvňuje toto ich správanie. Žiaci prišli ku poznaniu, že správanie sa telies vo vode ovplyvňuje ich hmotnosť, veľkosť plochy ktorou sa dotýkajú povrchu kvapaliny s čím súvisí aj ich objem a v neposlednom rade aj tvar telesa. Žiaci pracovali v skupinách v odbornej učebni fyziky. Ako pomôcky použili v domácnosti dostupné predmety, ktoré si na experimenty doniesli.

      Žiaci prostredníctvom experimentov rozvíjajú kompetencie kognitívne, komunikačné, interpersonálne ale aj intrapersonálne.

    • 9.5.2018
     • Správanie sa telies v kvapalinách

      Správanie sa telies v kvapalinách

      Trieda: 6.A

      Vyučujúci: Ing. Ivana Jurčová

      Dátum: 9.5.2018

      Pomocou pokusov žiaci skúmali ako sa správajú jednotlivé pevné telesá keď ich vložíme do vody. Postupným vkladaním týchto telies do vody zistili, že telesá môžu plávať, vznášať sa alebo sa potopia ku dnu. Následnými pokusmi zisťovali, čo ovplyvňuje toto ich správanie. Žiaci prišli ku poznaniu, že správanie sa telies vo vode ovplyvňuje ich hmotnosť, veľkosť plochy ktorou sa dotýkajú povrchu kvapaliny s čím súvisí aj ich objem a v neposlednom rade aj tvar telesa. Žiaci pracovali v skupinách v odbornej učebni fyziky. Ako pomôcky použili v domácnosti dostupné predmety, ktoré si na experimenty doniesli.

      Žiaci prostredníctvom experimentov rozvíjajú kompetencie kognitívne, komunikačné, interpersonálne ale aj intrapersonálne.

    • 10.5.2018
     • Plagát - ochrana prírody

      Plagát - ochrana prírody

      Trieda: 8.C

      Vyučujúci: Mgr. Miriama Kotríková

      Dátum: 10.5.2018 ( 4 hodiny )

      Úlohou žiakov bolo ľubovoľnou technikou vytvoriť plagát, ktorý by bol zameraný na ochranu vody (úspora vody, neznečisťovanie...)
      Žiaci mohli využiť rôzne výtvarné a grafické techniky (maľba, kresba, koláž, linoryt, počítačová grafika....)

    • 11.5.2018
     • Plagát - ochrana prírody

      Plagát - ochrana prírody

      Trieda: 9.A

      Vyučujúci: Mgr. Mirka Kotríková

      Dátum: 11.5.2018 ( 4 hodiny )

      Úlohou žiakov bolo ľubovoľnou technikou vytvoriť plagát, ktorý by bol zameraný na ochranu vody (úspora vody, neznečisťovanie...)
      Žiaci mohli využiť rôzne výtvarné a grafické techniky (maľba, kresba, koláž, linoryt, počítačová grafika....)

    • 29.5.2018
     • Druhy vôd, čistenie vody

      Druhy vôd, čistenie vody

      Trieda: 7.B

      Vyučujúci: RNDr. Dagmar Stoilová

      Dátum: 29.5.2018

      Žiaci pracovali na projekte, pripravili si plagáty na danú tému. Rozobrali sme si druhy vôd, aj rôzne spôsoby  čistenia vody. S deťmi sme sa rozprávali o vode, o jej význame, využití vody. Pustili sme si deťmi krátky príbeh o živote vo vode ( živočíchy, rastliny). Žiaci mali za úlohu nakresliť vodný svet.