• 25.9.2017
     • Farba - voda

      Farba - voda

      Trieda: 1.D

      Vyučujúci: Mgr. Frančeková Lucia

      Dátum: 25.9.2017 ( 2 hodiny )

      S deťmi sme sa rozprávali o vode, o jej význame, využití vody. Pustili sme si deťmi krátky príbeh o živote vo vode ( živočíchy, rastliny). Žiaci mali za úlohu nakresliť vodný svet. 

    • 26.9.2017
     • Farba - voda

      Farba - voda

      Trieda: 1.B

      Vyučujúci: Mgr. Štefánková Alena

      Dátum: 26.9.2017

      Žiaci boli na hodinu výtvarnej výchovy motivovaní hádankami o vode a následne rozhovorom o tom, aká je voda dôležitá a potrebná a v akej forme sa s ňou môžeme stretnúť. Následne namaľovali obrázok, ktorý sa týkal danej témy.

    • 16.10.2017
     • Plocha a tvar - voda

      Plocha a tvar - voda

      Trieda: 1.C

      Vyučujúci: Mgr. Matúšková Adriana

      Dátum: 16.10. 2017

      Deti na hodine výtvarnej výchovy prostredníctvom výkladu a obrázkového materiálu sa oboznámili s kolobehom vody v prírode. Pochopili, že bez vody nie je možný život na našej planéte.

    • 5.3.2018
     • Voda - skupenstvo látok

      Voda - skupenstvo látok

      Trieda: 3.C

      Vyučujúci: Mgr. Sidorová Mária

      Dátum: 5.3.2018

      Pozorovali sme rôzne skupenstvá vody v prírode (dažďovej záhrade),  v podobe ľadu a vody v jazierku. Vysvetlili sme si dôležitú vlastnosť, že vo spodnej časti jazera voda nezamŕza, čo je dôležité pre život organizmov.

    • 15.3.2018
     • Voda - skupenstvo látok

      Voda - skupenstvo látok

      Trieda: 3.B

      Vyučujúci: Mgr. Hlavajčíková Michaela

      Dátum: 15.3. 2018

      Pozorovali sme premenu vody z kvapalného skupenstva na plynné a naopak. Prečo je dôležitá zmena z kvapalného stavu do plynného pri obehu vody v prírode. Rozprávali sme sa ajo dôležitosti vody na život na Zemi, pre život človeka.

    • 19.3.2018
     • Svetový deň vody - význam vody v ľudskom tele, pitný režim

      Svetový deň vody - význam vody v ľudskom tele, pitný režim

      Trieda: 1.C

      Vyučujúci: Mgr. Matúšková Adriána

      Dátum: 19.3.2018

      Žiaci pochopili prostredníctvom výkladu a obrázkového materiálu, že voda  hrá dôležitú úlohu v ľudskom organizme.  Organizmus obsahuje 70% vody a preto hlavne v letných mesiacoch je dôležité dodržiavať pitný režim. Na konkrétnej ukážke zistili, že voda sa nachádza aj v ovocí a zelenine. Svojou aktivitou si vymysleli a  nakreslili svoj  ovocný nápoj.

    • 22.3.2018
     • Čítanie a prvouka - Deň vody

      Čítanie a prvouka - Deň vody

      Trieda: 1.A

      Vyučujúci: Mgr. Kopincová Eva

      Dátum: 22.3.2018

      V úvode hodiny sme si prečítali úryvok z knižky Kvapôčka (Emília Banková) a porozprávali sme sa o kolobehu vody v prírode. Žiaci si potom vystrihli svoju vlastnú kvapôčku do ktorej vpísali aká voda podľa nich je, napr. pramenitá, čistá, zdravá atď. Z kvapôčiek sme si potom urobili spoločný plagát. Urobili sme si chvíľku na pitný režim a každý si vychutnal pohár čistej vody. V kruhu sme sa porozprávali, kde všade potrebujeme vodu a na čo ju využívame doma, v škole. Pozreli sme si prezentáciu o vode a vypočuli zvuky vody (zdroj youtube).

    • 22.3.2018
     • Voda

      Voda

      Trieda: 2.B

      Vyučujúci: Mgr. Ružbarská Jana

      Dátum: 22. 3. 2018 (4hodiny)

      Na hodinách  PVO, SJL, MAT, ČÍT sme mali blokové vyučovanie venované vode

      Cieľ: Žiak vie vysvetliť význam vody, jej použitie, kolobeh v prírode a ako ju môže chrániť.

      Postup:

      1. Motivácia: Hádanka o vode

      2. Pojmová mapa na tabuli – čo všetko žiaci spájajú so slovom voda.

      3. Prezentácia Voda v prírode – rozhovor o rastlinách a živočíchoch žijúcich v blízkosti vody.

      4. Pracovný list na SJL -  hlásky, slabiky, slová a vety o vode.

      5. Počítanie s vodníkom úlohy na sčítanie a odčítanie celých desiatok do 100.

      6. Vyfarbenie kvapôčky – výstavka v triede

      Deti prišli do školy oblečené v modrých tričkách. Celý deň sa s chuťou zapájali do všetkých činností.

    • 22.3.2018
     • Deň vody

      Deň vody

      Trieda: 2.C

      Vyučujúci: Mgr. Kalmanová Katarína

      Dátum: 22.3.2018

      Ku dňu vody sme si vytvorili nástenku venovanú tomuto dňu. Deti sa oboznámili s najdôležitejšími vlastnosťami vody.

    • 23.3.2018
     • Deň vody

      Deň vody

      Trieda: 4.A

      Vyučujúci: Mgr. Jurgová Katarína

      Dátum: 23.3.2018

      Aktivity ku dňu vody:

      I.Žiakom som premietla prezentáciu zameranú na význam potreby vody pre ľudstvo.

      II.  Zahrali sme sa triedne súťaže:

      1. Kto skôr vypije pohár vody so slamkou ?

      2. Prelievanie vody z pohára do pohára pomocou polievkovej lyžice

      3. Prenesenie vody z jedného pohára do druhého ústami.

      4. Kto urobí najväčšiu bublinu .... voda + jar .... (slamky, bubli fuk, krúžky ...)

      5. Slalom – beh v oboch rukách umelé fľaše naplnené vodou.

      6. Drepy s plnými fľašami

      7. Vybrať jabĺčko z vody len ústami (lavórik s vodou + jablko)

      8. Vylov z vedra vody všetky predmety so zaviazanými očami )

      9. Maľovanie mokrou špongiou na tabuľu

      10. Odtlačky našich mokrých rúk na tabuľu.

       

      III. Návšteva našej školskej dažďovej záhrady.

    • 26.3.2018
     • Voda - problémy vo svete

      Voda - problémy vo svete

      Trieda: II.A

      Vyučujúci: PaedDr.  Šoleková Katarína

      Dátum: 26.3.2018

      Na triednickej hodine  sme si pozreli suprové video, kde poukázali na obrovský problém s pitnou vodou. Deťom sa dokument veľmi páčil a verím, že si z toho niečo odniesli.

      Pozerali sme: https://www.youtube.com/watch?v=tbkaNTOT1XU

       

    • 28.3.2018
     • Voda - jedinečná tekutina

      Voda - jedinečná tekutina

      Trieda: 4.C

      Vyučujúci: Mgr. Weinzettelová Jarmila

      Dátum: 28.3.2018

      Cieľom hodiny bolo formovať u žiakov poznanie, že voda je jedinečná, vzácna tekutina, že je nositeľkou života a že je jej nedostatok a treba ňou šetriť.

      Priebeh hodiny:

      1. motivácia: video- https://www.youtube.com/watch?v=LJiaX_CvVIg
       Rozhovor so žiakmi o jedinečnosti vody, kráse jej podôb na Zemi, o vode ako podmienke života na našej planéte...
      2. Rozhovor o podiele vody a súše na Zemi a množstve pitnej vody na našej planéte. Premietnutie obrázkov z krajín, kde ľudia nemajú prístup k pitnej vode.
      3. Zopakovanie si poznatkov o kolobehu vody v prírode - video: https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c
      4. Odkiaľ máme našu vodu a kde končí, keď ju spotrebujeme? Rozhovor s obrázkami na interaktívnej tabuli o Vodnej nádrži a úpravovni vody Nová Bystrica a Čističke odpadových vôd v Dolnom   Hričove.
      5. Úprava a čistenie vody nie sú lacné, vodou treba šetriť... Žiaci v skupinách navrhujú spôsoby šetrenia vodou.
      6. Poukázanie na význam pitia čistej vody pre zdravie človeka:
       https://www.youtube.com/watch?v=w0R0yqCfaiE
       https://www.youtube.com/watch?v=roIU1ZD2mOI
      7. Zhrnutie, zhodnotenie aktivity žiakov.
    • 4.4.2018
     • Voda - problémy vo svete

      Voda - problémy vo svete

      Trieda: 3.A

      Vyučujúci: PaedDr.  Šoleková Katarína

      Dátum: 4.4.2018

      Na hodine prírodovedy  sme si pozreli suprové video, kde poukázali na obrovský problém s pitnou vodou. Deťom sa dokument veľmi páčil a verím, že si z toho niečo odniesli.

      Pozerali sme: https://www.youtube.com/watch?v=tbkaNTOT1XU