• Zdravá škola

    •  

     Koordinátor: Mgr. Jarmila Weinzettelová


     Naša škola sa stala súčasťou celonárodnej siete škôl podporujúcich zdravie v školskom roku 1999/2000. Medzi základné ciele realizácie projektu patrí:

     • humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, posilňovanie vzájomnej dôvery a formovanie dobrých medziľudských vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
     • zlepšovanie kvality životného prostredia a formovanie vzťahu k nemu
     • výchova k starostlivosti o zdravie, formovanie zdravého životného štýlu

      

   • Humanizácia medziľudských vzťahov je oblasť, kde môžeme urobiť veľmi veľa: vytvárať ovzdušie vzájomnej dôvery, pohody, neohrozeného prostredia, prispievať k formovaniu sebaúcty, sebadôvery u žiakov, vytvárať príjemnú atmosféru v škole, učiť žiakov zvládať stresové situácie, formovať vzájomné vzťahy s dôrazom na vzájomnú úctu, dôveru a spoluprácu. K napĺňaniu tohto cieľa prispievajú akcie ako Deň narcisov, So zvieratkom v škole, Týždeň modrého gombíka, predaj vianočných pohľadníc UNICEF, spoločný výlet pre rodičov, žiakov a pedagógov, atď.

    Počas školského roka budú naše akcie smerovať k tomu, aby žiaci poznávali prírodu, učili sa ju vnímať, aby skrášľovali životné prostredie, vylepšovali jeho kvalitu, formovali svoje pozitívne postoje k nemu. Už tradične sa na škole venujeme environmentálnym témam pri príležitosti Dňa vody, Dňa Zeme, celoročne zbierame papier, ekopaky, batérie, učíme žiakov ohľaduplnosti voči životnému prostrediu: projekt Energia v škole, energia doma, školská burza „Dajme veciam druhú šancu!...“

    V rámci ochrany zdravia a výchovy k zdravému spôsobu života sa zameriame na zdravú výživu, osobné fyzické i psychické zdravie, prevenciu chorôb, úrazov a bezpečnosť, rodinnú a sexuálnu výchovu, primárnu prevenciu drogových závislostí a tiež na rozvoj pohybovej aktivity žiakov prostredníctvom týchto aktivít: korčuľovanie, plavecký kurz, účasť na kampani Zubná hliadka, Svetový deň zdravia, Svetový deň výživy, tvorivé dielne na tému Jedzme zdravo...

    I v tomto školskom roku budeme za účelom plnenia našich cieľov spolupracovať s mimovládnymi neziskovými organizáciami, zdravotníckymi zariadeniami a záujmovými skupinami.