• Rodinná výchova

    •  

     Koordinátor: Mgr. Katarína Jurgová


     Výchova   k   manželstvu   a   rodičovstvu  - VMR  je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti  partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.  Má  interdisciplinárny charakter, pretože sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. 

     V súčasnej dobe pod vplyvom emancipačného a demokratického procesu sa rodinné vzťahy stávajú zložitejšími. Rastú nároky  na životného partnera, materiálne hodnoty, psychickú a morálnu úroveň manželského spolužitia. Štatistické a iné výskumy poukazujú na vysokú rozvodovosť a rozpad manželstiev a zároveň signalizujú potrebu venovať viac pozornosti  problémom detí a mládeže, či už vo vzťahu k sebe samotným alebo vo vzťahu k opačnému pohlaviu a k  pripravovaniu  ich na zodpovedný a  plnohodnotný manželský i  rodinný život, čo je aj cieľom našej školy.

  • Na 1. stupni  našej základnej školy sa uvedený cieľ snažíme dosiahnuť  plnením týchto čiastkových cieľov:    

   • rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za  vlastné správanie,pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov,
   • pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v prípade, že budú vystavení
   • negatívnemu tlaku (asertivita),
   • formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať a riešiť
   • problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť si mienku iných v diskusii a iné,
   • viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so zreteľom na spoločensko– mravné normy vzájomného správania,
   • zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti,
   • pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tieto s láskou vychovávať,
   • poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, starostlivosť rodičov o dieťa (výživa a opatera),
   • poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych zmenách v puberte.

    

   Na 2. stupni sa snažíme navrhovaný cieľ dosiahnuť prostredníctvom plnenia nasledovných čiastkových cieľov:

   • dať žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne
   • postoje, názory a presvedčenie, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a  v rodine,
   • viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality,
   • pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach psychosexuálneho vývinu na základe
   • mravných a všeobecne platných hodnôt a noriem
   • prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho života a k jeho pochopeniu. V tomto procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná komunikácia,
   • priblížiť im proces rozmnožovania, vnútromaternicový vývin plodu, vrátane priebehu gravidity a pôrodu,
   • vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny
   • telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí
   • zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a s Deklaráciou práv dieťaťa,
   • vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej gravidity,
   • interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS,
   • zoznámiť žiakov s metódami plánovaného rodičovstva- prirodzené metódy plánovaného rodičovstva a metódy
   • antikoncepcie a ich vplyv na zdravotný stav,
   • naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, ale naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužitím.

    

   Naša základná škola venuje náležitú pozornosť výchove k manželstvu a rodičovstvu. Ťažisko vyučovania VMR sa nachádza na hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, prírodovedy, občianskej náuky, literatúry, slohovej výchovy, triednických hodinách, výtvarnej i telesnej výchovy. Pri vhodných témach sa VMR realizuje aj na ostatných predmetoch 1. – 9. ročníka. Na škole pracuje koordinátor rodinnej výchovy, ktorý úzko spolupracuje s výborom ŠPZ a podieľa sa na zostavovaní spoločného celoročného tematického plánu ŠPZ, ktorý sa realizuje v úzkej spolupráci s pedagógmi, rodičmi a priateľmi školy.