• Prevencia proti drogám

    •  

     Koordinátor: Mgr. Andrea Rabčanová


     Výchova a všetky aktivity, zamerané na harmonický rozvoj osobnosti, nielen po stránke fyzickej, ale taktiež psychickej, sú najvýznamnejšími krokmi, ktoré by sa mali podniknúť v zmysle prevencie drogovej závislosti. Primárna prevencia začína v živote človeka vtedy, keď ešte nemá problémy s konzumáciou návykových látok. Zahŕňa predovšetkým zlepšenie kvality života bez konzumácie návykových látok, tzn. osvojením si pravidiel zdravého spôsobu života, životného štýlu.

   • V súčasnosti sa do popredia tlačia tzv. nelátkové závislosti ako sú napr. poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia), gamblerstvo, závislosti od technických vymožeností a pod. Ako veľmi aktuálny problém vnímame extrémizmus, rasizmus a xenofóbiu, čiže aktivity školského koordinátora budú zamerané aj týmto smerom.

    K tomu patria, okrem iného, aj schopnosti, ku ktorým musíme viesť žiakov:

    • vedieť povedať nie a vedieť zniesť nie
    • vyjadriť svoje pocity
    • vedieť ovládať vlastné pocity
    • vedieť zaobchádzať s konfliktami a riešiť ich
    • vedieť zniesť napätie, stres
    • poznať zmysel vlastného života  a vedieť sa s ním stotožniť
    • naučiť sa mať rád svoje vlastné telo také ako je
    • zoznámiť sa so životným prostredím, v ktorom sa žije s rešpektom a oceňovaním hodnôt, a v ktorom sa neráta len výkon
    • poznať podstatu  a dôsledky šikanovania, fyzického a psychického týrania
    • poznať  následky zneužívania návykových látok
    • oboznámiť sa s problematikou  sexuálneho zneužívania detí
    • eliminovať prejavy rasizmu, xenofóbie, diskriminácie, prejavy intolerancie
    • vedieť rešpektovať iných, iné národnosti, rasy a názory
    • rozpoznať riziká, ktoré so sebou prináša internet

     

    Naša škola  sa rozhodla v rámci prevencie podniknúť rôzne aktivity, ktoré ozrejmia žiakom dané problémy. Či už to bude spolupráca s organizáciou Unicef alebo kampane zamerané na boj proti AIDS – Červené stužky, proti zneužívaniu internetu  - Bezpečne na internete a mnohé iné podľa aktuálnosti a dostupnosti. Všetky aktivity budú viesť k tomu, aby si žiaci uvedomili, že problém závislosti nie je niečo imaginárne, vytrhnuté z nejakej mystickej knižky, problém závislosti prestal byť mystériom odvtedy, čo zasiahol našu spoločnosť plnou silou. Je dôležité, aby sa žiaci dokázali vcítiť do problémov iných, lebo hlavne empatia smeruje k tomu, aby sme si problémy doby uvedomili naplno, bez prikrášlení, bez tajomna. Všetky aktivity musia smerovať k uvedomeniu si svojej ľudskosti a zodpovednosti nielen za seba, ale aj za druhých.

    Školský koordinátor primárnej  prevencie drogových závislostí  úzko spolupracuje s výborom ŠPZ, ako aj s vedením školy, s triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou. Viaceré akcie sa dopĺňajú a prelínajú, avšak v priebehu školského roka  môžu byť ponúknuté nové akcie a aktivity, prípadne realizácia naplánovaných aktivít závisí od podmienok v naplánovanom termíne.