•  

    Bilaterálne medzinárodné partnerstvo našej školy

     

        

       

     

    V školskom roku 2009/2010 naša škola zahájila spoluprácu so 14. Základnou školou v Plzni. Obe školy podpísali partnerskú zmluvu o spolupráci v rôznych oblastiach, napr.:
    • spolupráca pri realizácii projektu e-Twinning,
    • v športových stretnutiach,
    • výmennej korešpondencii v rámci jednotlivých predmetov, t.č. anglického jazyka,
    • výmenné projekty na rôzne témy,
    • osobné stretnutia žiakov a učiteľov,
    • poskytovanie materiálov na prezentáciu škôl.

    Prvá návšteva v Plzni sa uskutočnila v septembri 2009 pri príležitosti 35.výročia založenia tamojšej školy. Nasledovala spolupráca na projekte „Our schools connect us“- „Naše školy nás spájajú“. V roku 2010 pricestovali českí žiaci do našej školy a následne na jar 2011 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie pri príležitosti 25.výročia založenia našej školy. Naši žiaci vycestovali na návštevu do Plzne v decembri 2011 a spoločná výstava výtvarných prác žiakov bola na jar 2012. Výsledkom tejto spolupráce bola encyklopédia hádaniek v materinskom jazyku ich preklad do angličtiny.

    Avšak naša spolupráca neskočila a spoločne pokračujeme na projekte o anglicizmoch okolo nás – „English Expressions Around Us“, ktorý je zaregistrovaný na portáli eTwinning od decembra 2011. Žiaci oboch zúčastnených krajín majú za úlohu vyhľadávať a zdokumentovať anglické výrazy vo svojom okolí a budú porovnávať, do akej miery sa tieto výrazy udomácnili v ich materinskom jazyku. Výsledkom spolupráce bude súbor anglických slovíčok, ktorý pomôže prekonávať jazykové a sociálno-kultúrne bariéry v zúčastnených krajinách. Trvanie projektu je od augusta 2012 do júla 2014.