Navigácia

 


Školský koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí

        

Výchova a všetky aktivity, zamerané na harmonický rozvoj osobnosti, nielen po stránke fyzickej, ale taktiež psychickej, sú najvýznamnejšími krokmi, ktoré by sa mali podniknúť v zmysle prevencie drogovej závislosti. Primárna prevencia začína v živote človeka vtedy, keď ešte nemá problémy s konzumáciou návykových látok. Zahŕňa predovšetkým zlepšenie kvality života bez konzumácie návykových látok, tzn. osvojením si pravidiel zdravého spôsobu života, životného štýlu.

V súčasnosti sa do popredia tlačia tzv. nelátkové závislosti ako sú napr. poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia), gamblerstvo, závislosti od technických vymožeností a pod. Ako veľmi aktuálny problém vnímame extrémizmus, rasizmus a xenofóbiu, čiže aktivity školského koordinátora budú zamerané aj týmto smerom.

K tomu patria, okrem iného, aj schopnosti, ku ktorým musíme viesť žiakov:

 • vedieť povedať nie a vedieť zniesť nie
 • vyjadriť svoje pocity
 • vedieť ovládať vlastné pocity
 • vedieť zaobchádzať s konfliktami a riešiť ich
 • vedieť zniesť napätie, stres
 • poznať zmysel vlastného života  a vedieť sa s ním stotožniť
 • naučiť sa mať rád svoje vlastné telo také ako je
 • zoznámiť sa so životným prostredím, v ktorom sa žije s rešpektom a oceňovaním hodnôt, a v ktorom sa neráta len výkon
 • poznať podstatu  a dôsledky šikanovania, fyzického a psychického týrania
 • poznať  následky zneužívania návykových látok
 • oboznámiť sa s problematikou  sexuálneho zneužívania detí
 • eliminovať prejavy rasizmu, xenofóbie, diskriminácie, prejavy intolerancie
 • vedieť rešpektovať iných, iné národnosti, rasy a názory
 • rozpoznať riziká, ktoré so sebou prináša internet

 

Naša škola  sa rozhodla v rámci prevencie podniknúť rôzne aktivity, ktoré ozrejmia žiakom dané problémy. Či už to bude spolupráca s organizáciou Unicef alebo kampane zamerané na boj proti AIDS – Červené stužky, proti zneužívaniu internetu  - Bezpečne na internete a mnohé iné podľa aktuálnosti a dostupnosti. Všetky aktivity budú viesť k tomu, aby si žiaci uvedomili, že problém závislosti nie je niečo imaginárne, vytrhnuté z nejakej mystickej knižky, problém závislosti prestal byť mystériom odvtedy, čo zasiahol našu spoločnosť plnou silou. Je dôležité, aby sa žiaci dokázali vcítiť do problémov iných, lebo hlavne empatia smeruje k tomu, aby sme si problémy doby uvedomili naplno, bez prikrášlení, bez tajomna. Všetky aktivity musia smerovať k uvedomeniu si svojej ľudskosti a zodpovednosti nielen za seba, ale aj za druhých.

Školský koordinátor primárnej  prevencie drogových závislostí  úzko spolupracuje s výborom ŠPZ, ako aj s vedením školy, s triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou. Viaceré akcie sa dopĺňajú a prelínajú, avšak v priebehu školského roka  môžu byť ponúknuté nové akcie a aktivity, prípadne realizácia naplánovaných aktivít závisí od podmienok v naplánovanom termíne.

 

                                        Mgr. Andrea Rabčanová

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
  Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
 • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím