• Kontakt

    •  

     RNDr. Dagmar Stoilová


     Pracovná pozícia: výchovný poradca
     Email: dagmar.stoilova@zshajik.sk
     Pracovisko: 3.poschodie, pavilón F
      

     Konzultačné hodiny: pondelok 14,00-15,00, prípadne inokedy /stretnutie je potrebné dohodnúť mailom vopred/

  • Výchovná poradkyňa je odborným zamestnancom našej školy, ktorého oblasť činnosti sa orientuje na:

   • riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológom a pod.
   • poradenský servis pre rodičov a žiakov v profesijnej orientácii:
   1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
   2. umerňuje pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
   3. informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
   4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl.
   • realizáciu prevencie sociálno-patologických javov mládeže