Navigácia

 

Činnosť školského špeciálneho pedagóga v škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

 

 

Práca so žiakmi

Individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj  žiaka vo výchovnom - vyučovacom procese. Diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní  počas vyučovania. Špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa  a rodičov. Zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným  žiakom. Práca s deťmi prostredníctvom metódy INPP viď: www.avare.sk

 

Spolupráca s učiteľmi

Spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe  jeho individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému  žiakovi. Priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese. Spolupráca s výchovným poradcom  pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne  začleneného  žiaka. Poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné  konzultácie.

 

 

Spolupráca s rodičmi

V dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa. Individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov. Spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

 

 

 

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva  (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP), Detským integračným centrom ( DIC ) a výchovným poradcom školy. Podporuje spoluprácu aj so školskými špeciálnymi pedagógmi ostatných ZŠ v Žiline.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
    Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
  • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím