Navigácia

Mgr. Katarína Skokanová

Pracovná pozícia: školský psychológ
Email: katarina.skokanova@zshajik.sk
Telefón: 041/507 86 22
Konzultačné hodiny: pondelok 7:15 - 16:15
utorok 7:15 - 15:15
streda 7:15 - 16:15
štvrtok 7:15 - 15:15
piatok 7:15 - 13:15


Školský psychológ

(ďalej len psychológ)  je odborným zamestnancom našej školy, ktorého tu nájdete každý pracovný deň. Jeho hlavnou úlohou je obhajovať záujmy žiaka v spolupráci s rodičmi a učiteľmi.Spolupráca so psychológom je založená na dobrovoľnosti. Pri poskytovaní poradenstva ostávajú dôverné informácie medzi psychológom a klientom, psychológ garantuje mlčanlivosť! Psychológ musí v súvislosti so žiakom mlčanlivosť niekedy porušiť:

 1. pokiaľ  by išlo o ohrozenie zdravia a života žiaka
 2. ako každý občan má oznamovaciu povinnosť, pokiaľ ide o trestný čin
   

Psychológ informuje učiteľa iba o tých skutočnostiach, ktoré sú nápomocné pri práci so žiakom pri náprave jeho problémov. Rodičom je poradenstvo ponúknuté  prostredníctvom triedneho učiteľa alebo rodič môže vyhľadať  psychológa z vlastnej iniciatívy. Rodič si dohodne stretnutie s psychológom podľa vnútornej smernice školy osobne, telefonicky alebo mailom.

Žiaci sa môžu so psychológom stretnúť pred vyučovaním, po vyučovaní, po dohode s vyučujúcim cez výchovné predmety, prípadne v krízových situáciách kedykoľvek cez vyučovanie.

Psychológ realizuje psychologické vyšetrenie testovými metódami len s písomným súhlasom rodiča. Psychológ na kontakt so žiakom, ktorý je závažným spôsobom ohrozený (napr. týranie)nepotrebuje súhlas od rodiča.

Školský psychológ sa so žiakmi stretáva:

individuálne = poradenstvo a konzultácie žiakom, ktorí potrebujú pomôcť s nejakým problémom napr.:

 • nespokojnosť so známkami – ako zlepšiť prípravu na vyučovanie
 • ako si poradiť s trémou, strachom zo skúšania a z písomiek
 • spolupráca so žiakmi, ktorí majú problémy so správaním
 • problémy vo vzťahoch – s dospelými, s vrstovníkmi
 • pomoc žiakom v kríze
 • pomoc obetiam šikanovania a iné
   

v skupine = najmä prevencia rôznych patologických javov a ďalšie aktivity:

 • preventívne aktivity proti fajčeniu
 • preventívne aktivity proti šikanovaniu
 • protidrogová prevencia
 • v rámci predmetu Profesijné zručnosti – diagnostika v rámci poradenstva v profesijnej orientácii
 • orientačné testovanie učebných štýlov pre potreby predmetu Práca s informáciami
 • náprava sociálnych vzťahov v triede


Školský psychológ ponúka rodičom poradenstvo ako zmeniť či zlepšiť výchovu dieťaťa:

 • snaží sa skúmať a následne rodičom objasniť náhle zhoršenie prospechu ich dieťaťa
 • rodičom pomáha v prípade adaptačných problémov dieťaťa – problémy s adaptáciou prvákov alebo pri prestupe z inej školy
 • ponúka všetkým rodičom žiakov ôsmeho ročníka poradenstvo v profesijnej orientácii po absolvovaní diagnostiky ich dieťaťa, ktorá je súčasťou predmetu Profesijné zručnosti
 • spolu s rodičom sa snaží nájsť cestu k dieťaťu v období dospievania
 • rodičovi v prípade komplexnosti problému odporúča podľa potreby aj inú odbornú pomoc


Školský psychológ sa na podnet učiteľa, rodiča alebo z vlastnej iniciatívy zúčastňuje vyučovania, kde pozoruje správanie žiakov alebo  interakciu medzi žiakom a učiteľom. 

 • Na základe pozorovania konzultuje s učiteľom jednotlivé situácie a ponúka možnosti na zlepšenie komunikácie medzi učiteľom a žiakom.
 • Psychológ učiteľovi objasňuje  a vysvetľuje príčiny problémového pôsobenia žiaka v škole a odporúča postupy ako so žiakom pracovať.
 • Psychológ ponúka možnosť poradenstva začínajúcim učiteľom – napr. ako si poradiť s disciplínou v triede.
 • Psychológ pre učiteľov pripravuje dva razy do roka prednášky, ktoré majú za cieľ zvyšovať ich psychologickú pripravenosť a spôsobilosť.
 • V spolupráci s učiteľmi psychológ realizuje prieskumy sociálnych vzťahov v triedach, triednej klímy a podobne.
 • Psychológ je členom výchovnej komisie, kde pôsobí ako zapisovateľ a vyjadruje svoje odborné stanovisko pri riešení závažných priestupkov žiaka.  


Školský psychológ spolupracuje s rôznymi odborníkmi a inštitúciami:

 • na pôde školy: s vedením školy, so školskou špeciálnou pedagogičkou, s výchovnou poradkyňou, s koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov, s ostatnými učiteľmi
 • mimo školy v prípade potreby: s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), s Detským krízovým centrom Náruč v Žiline, s detským psychiatrom, s políciou, s Oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 


Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
  Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
 • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím