• Denný režim

    • Denný režim ŠKD ZŠ Námestie mladosti , Žilina

      06:00 - 07:30

     Ranný príchod detí do školy, individuálna činnosť v herniach podľa záujmu detí, odchod na vyučovanie pod dohľadom vychovávateľky.

      

      11:25 – 13:15

     Prebratie detí od pedagógov (podľa rozvrhu jednotlivých tried), príprava na obed, hygiena rúk, obed – dodržiavanie pravidiel správneho stolovania, odpočinková činnosť v oddeleniach.

      13:00 – 14:15

     Odpočinková činnosť, záujmové činnosti podľa týždenného plánu.

      

      14:15 – 15:00

     Príprava na vyučovanie – didaktické hry na precvičenie učiva, vypracovanie domácich úloh.

      15:00 – 16:00

     Rekreačná činnosť- vychádzky, pohybové aktivity na multifunkčnom ihrisku a školskom nádvorí.

      

     16:00 - 17:30

     Individuálna činnosť detí – stolové, spoločenské a  PC hry, čítanie z detských časopisov a kníh. Preberanie detí rodičmi.