Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova - evanjelická NBE
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Práca s informáciami IFP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Profesijné zručnosti PFZ
Projektové vyučovanie PJU
Projekty a prezentácie PJT
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
    Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
  • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím