Navigácia

O škole

Profil školy

Od 01.01.2003 sme školou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupujeme vo vlastnom mene a máme zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

 

Poslanie školy

Poskytnúť takú úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá by smerovala k formovaniu dobrého (čestného a charakterného), múdreho (vzdelaného a tvorivého), aktívneho (samostatného, pracovitého a iniciatívneho) a šťastného (vyrovnaného a zdravého) človeka.

Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov - slobodných, zodpovedných, ochotných sa ďalej vzdelávať, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy, ktorí dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

 

 

Ciele školy

 • Vytvoriť priestor na socializáciu - adaptáciu žiaka
 • Plniť edukačné ciele s využitím záväzných materiálov
  • učebný plán
  • učebné osnovy
  • vzdelávacie štandardy
 • Zdokonaľovať kvalitu osobnosti žiaka s dôrazom na jeho hodnotovú orientáciu
  • morálne, etické, environmentálne, estetické, komunikačné, rodinné predpoklady
 • Zorientovať sa vo svojich schopnostiach
  • dať do súladu schopnosti s možnosťami a motiváciou žiaka
 • Zamerať pozornosť na tvorivosť, realizáciu a sebarealizáciu žiaka
 • Nepretržite skvalitňovať edukačný procesu s účasťou každého zamestnanca školy 
 • Spolupracovať s okolím
  • akceptovať očakávania, názory verejnosti, riadiacich orgánov a konfrontovať ich s vlastným videním

 

Ciele primárneho vzdelávania /1. stupeň/:

 1. Osvojiť si základy potrebných procesov učenia s dôrazom na motiváciu k celoživotnému učeniu.
 2. Učiť základy tvorivého myslenia, základy riešenia primeraných problémov s ohľadom na ochranu svojho fyzického i duševného zdravia, vytvorených hodnôt a životného prostredia.
 3. Venovať pozornosť základom spoločenskej komunikácie, dôležitej na poznávanie svojich schopností a svojich reálnych možností.

 

Ciele sekundárneho vzdelávania /2. stupeň/:

 1. Osvojiť si potrebné postupy a stratégie učenia dôležité pre motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.
 2. Učiť tvorivo myslieť a riešiť problémy.
 3. Venovať pozornosť účinnej komunikácií.
 4. Rozvíjať osobnosť žiaka v duchu ohľaduplnosti, tolerancie k ľuďom, odlišným kultúrnym a duchovným hodnotám.
 5. Viesť žiakov k praktickému uplatňovaniu hodnôt, osvojených vedomostí a zručností pri rozhodovaní o svojom ďalšom živote a svojom profesijnom uplatnení.

 

Ciele ŠKD:

 1. V ŠKD sa budeme usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej a telesnej kultúry. Budeme u detí pestovať morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekovo rozdielnymi deťmi. Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane životného prostredia.
 2. Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy.
 3. Vytvárať vhodnú atmosféru pre radostný, aktívny a zmysluplný pobyt v ŠKD.

 

 

Realizačné metódy

Uplatňovať v edukačnom procese tvorivo - humanistickú koncepciu s využitím systému KEMSAK, zameranú na osobnosť žiaka   Charakteristické princípy:

 • žiak je bytosť hodná dôvery
 • zodpovednosť za proces učenia sa žiakov nesie nielen učiteľ, ale aj samotní žiaci a ich rodičia
 • v škole a v triede sa utvára pomáhajúca, uľahčujúca klíma pre učenie žiakov
 • disciplína, ktorá je potrebná na dosiahnutie výchovno - vzdelávacích cieľov, je postavená na sebadisciplíne
 • hodnotenie rozsahu a významu žiakovho učenia robí nielen učiteľ, ale aj sám žiak a jeho spolužiaci 

 

Pripraviť žiaka pre život rozvíjaním kľúčových kompetencií človeka:

 • komunikačné schopnosti
 • personálne a interpersonálne schopnosti
 • schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy
 • pracovať s modernými informačnými technológiami
 • formovať občiansku spoločnosť

 

Nacvičovať v školskom prostredí zručnosti života, t.j. schopnosti, ktoré človek potrebuje na to, aby bol jeho život kvalitný a úspešný:

 • integrita - poctivosť, úpromnosť a morálne pravidlá
 • flexibilita - schopnosť meniť plány v prípade potreby
 • iniciatíva - schopnosť vykonať niečo, keď vidím, že je to potrebné
 • vytrvalosť - pokračovať v začatom diele aj napriek ťažkostiam
 • organizácia - vedieť plánovať, usporadúvať a realizovať
 • zmysel pre humor - vedieť byť veselý a vtipný bez zraňovania iných
 • riešenie problémov - hľadať riešenie, prekonávať prekázky - DITOR
 • priateľstvo - vedieť si vybrať a udržať priateľa pomocou vzájomnej dôvery
 • zvedavosť - snaha dozvedieť sa alebo poznať veci v plnom rozsahu
 • snaha - pokúšať sa o niečo s vynaložením čo najväčšieho úsilia
 • spolupráca - spoločná práca na rovnakom cieli - zámere
 • starostlivosť - všímať si, čo potrebujú iní ľudia, pomáhať im a starať sa o nich
 • zodpovednosť - zodpovednosť za svoje činy
 • zdravý rozum - používať zdravý úsudok, robiť to, čo je správne a dobré​

 

Hodnotový program školy

       A)    Veríme v hodnotu, dôstojnosť a identitu každého jednotlivca.

B)    Veríme, že úlohou školy je viesť žiakov k sebauvedomovaniu a sebarealizovaniu.

C)   Veríme, že všetci musia rešpektovať vzájomné práva.

D)   Veríme v dôveru, spoluprácu a v najlepší osobný výkon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
  Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
 • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím